طراحی نرم افزاری برای شبیه سازی عملکرد آشکارسازهای گازی به روش مونت کارلو به زبان برنامه‌نویسی c++

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  در این مقاله ما یک آشکارساز گازی را در نظرگرفته ایم  و فرض کرده ایم بخاطر عبور پرتو یونساز یک الکترون درآن ایجاد گردد، با شبیه سازی عددی سیستم با در نظر گرفتن برخوردها و ایجاد الکترونهای ثانوی مسیر حرکت الکترون اولیه و الکترونهای ثانوی را با مفهوم روش مونت کارلو بدست آورده ایم. وابستگی تعداد الکترونهای ثانوی ایجاد شده به ولتاژ الکتریکی اعمالی و همچنین فشار گاز داخل آشکارساز بررسی شده است، نهایتا وابستگی تعداد الکترونهای ثانوی ایجاد شده به تعداد الکترونهای اولیه ناشی برخورد پرتویونیزان (که آنرا به عنوان معیاری از انرژی پرتو فرودی در نظر گرفته­ایم) را مطالعه کرده ایم که با استفاده از آن سعی کرده ایم امکان سنجی طیف نگاری با این آشکارسازها را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a software for simulation of gaseous detectors with Monte carlo method in c++ programming language

نویسندگان [English]

  • Mahsa Noori-Asl
  • Mohammad Hamdipour
چکیده [English]

In this paper we consider a gaseous detector and supposed, because of pass of an ionizing radiation, an electron created inside it. By numerical simulation with monte carlo method and concluding the impacts, scatterings and creation of secondary electrons, we find the trajectory of initial and secondary electrons. Dependence of number of secondary electrons to applied electrical field is investigated. Finally we study the dependence of number of secondary electrons to number of initial electrons created by ionizing radiation (as a measure of the radiation energy), then we try to investigate the possibility of spectrometry by this detectors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaseous detector
  • gaseous electron multiplication
  • proportional counter
  • Geiger Muller detector
  • ionization
[1] A. Alkaa, Krasimir K. Mitev, P. Ségur, A fast technique for Monte Carlo simulation of the process of gas multiplication in cylindrical proportional counters, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment 580(1):161–164 (2007). [2] Shaokun He,Qianming Huang, Hao Qiao, Dayong Wang, Yong Ban. Simulation study of the performance of new micropattern gaseous detectors.Radiation Detection Technology and Methods, (2018). [3] Mohamed A.Gaheen, Nader M.A.Mohamed. Monte Carlo simulation of the responses of gaseous effluent monitors to radioactive isotopes. Applied Radiation and Isotopes. Volume 137, July 2018, Pages 205-209(2018). [4] S.F.Biagi. Monte Carlo simulation of electron drift and diffusion in counting gases under the influence of electric and magnetic fields. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. Volume 421, Issues 1–2, 21 January 1999, Pages 234-240 (1999). [7] National Institute of Standards and Technology https://srdata.nist.gov/SRD64/Elastic. [10] M. Rabie, C. M. Franck, METHES: A Monte Carlo collision code for the simulation of electron transport in low temperature plasmas, Computer Physics Communications Volume 203, Pages 268-277 (2016).