مقایسه شبیه سازی توزیع دز حاصل از دستگاه گامانایف مدل 4C با استفاده از گزینه های CT data و non CT data کد beamnrc

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه رادیوجراحی استریوتاکتیک مبتنی بر گامانایف،  برای درمان ضایعات مغزی با ابعاد کوچک بسیار توسعه یافته است. جهت بررسی دزیمتری و ارزیابی سیستم طراحی درمان گامانایف نیاز به استفاده از شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از کد اختصاصی beamnrc که دارای گزینه های non CT data  و CT data است، می‌باشد. اما با توجه به مزایا و عدم مزایای این گزینه ها، انتخاب گزینه بهتر و صحیح تر کد هدف اصلی این مطالعه می‌باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری توزیع دز از دستگاه گامانایف مدل 4C،  فانتوم استاندارد کروی معادل آب و نیز فیلم های EBT3 بهره گیری شد. شبیه سازی فانتوم کروی با هر دو گزینه کد beamnrc، CT data و non CT data انجام گرفت و نتیجه توزیع دز حاصله مقایسه گردید.
مقایسه نتایج توزیع دز شبیه سازی با اندازه گیری در هر سه راستا با دارا بودن شاخص گامای کوچکتر از یک نشاندهنده اعتبار شبیه سازی می‌باشد. همچنین مقایسه توزیع دز حاصل از شبیه سازی به هر دو روش نشان دهنده اختلاف معنی داری بین منحنی ها نمی‌باشد. براساس نتایج بدست آمده کد beamnrc با استفاده از هر دو گزینه  CT data و non CT data می‌تواند دقت یکسانی جهت محاسبه توزیع دز فراهم نماید. لذا روش non CT data با توجه به سهولت استفاده برای فانتوم های با شکل منظم ارجح می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison dose distributions from gamma knife unit 4C with CT data and non-CT data options of beamnrc code

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bakhshi 1
  • Ghazale Geraily 1
  • Ahmad Mostaar 2
  • Mahmoud Tashakori-Dadgar 3
چکیده [English]

Todays gamma knife radiosurgery is used widely for treatment of very small brain tumors. In order to investigate accuracy of dosimetry and treatment planning calculations, using Monte Carlo simulation with dedicated code named as beamnrc including non-CT data and CT data options is necessary. The aim of this study is choosing the best options in order to have an accurate tools based on their advantages and disadvantages. In this study, gamma knife unit 4C along with standard water equivalent phantom and EBT3 films were used to obtain dose distributions. Monte Carlo simulation was done with non-CT data and CT data options of the code and their resulting dose were compared.
Comparison the calculated and measured dose distributions at X, Y and Z axis showed gamma value below 1 which verified Monte Carlo simulations. Also comparing the dose distributions from both non-CT data and CT data with each other implies that there is no significant difference between two methods. Based on the obtained results using non-CT data and CT data results in the same dose distribution. So for simplicity, using non CT data for regular phantom shapes is preferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Gamma knife
  • Dose distribution
  • CT data
  • Beamnrc
[1] Pourfallah TA, Allahverdi M, Alam NR, Ay MR, Zahmatkesh MH. Verifying the accuracy of dose distribution in Gamma Knife unit in presence of inhomogeneities using PAGAT polymer gel dosimeter and MC simulation. International Journal of Radiation Research. 2009; 7(1):49-56. [2] Khan FM, Gibbons JP. Khan's the Physics of Radiation Therapy: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. [3] Zhang P. Fast verification of Gamma Knife treatment plans. Journal of Applied Clinical Medical Physics. 2000; 1(4):158-64. [4] Thuc P. Simulation of the transmitted dose in EPID using a Monte Carlo method: M. Sc. Thesis, University of Adelaide; 2009. [5] Walters B, Kawrakow I, Rogers D. DOSXYZnrc user manual. NRC Report PIRS. 2005; 794. [6] Elekta. Leksell gamma Knife C, Software upgrade, Instruction for use 2004. [7] Raband W. Imagej. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. 1997-2012. [8] Farah N, Francis Z, Abboud M. Analysis of the EBT3 Gafchromic film irradiated with 6 MV photons and 6 MeV electrons using reflective mode scanners. Physica Medica. 2014; 30(6):708-12. [9] Najafi M, Geraily GH, Shirazi A, Esfahani M, Teimouri J. Analysis of Gafchromic EBT3 film calibration irradiated with gamma rays from different systems: Gamma Knife and Cobalt-60 unit. Medical Dosimetry 2017; 42: 159-168. [10] Al-Dweri, FMO, Lallena AM. A simplified model of the source channel of the Leksell Gamma Knife®: testing multisource configurations with PENELOPE. Physics in Medicine & Biology. 2004; 49:3441-3453. [11] Elekta. A new TMR dose algorithm in Leksell GammaPlan [white paper]. Article No. 1021357.00. Stockholm, Sweden: Elekta Instrument AB; 2012.