مقایسه اندازه گیری غلظت گاز رادن معاصر و گذشته نگر در منازل مسکونی شهر رامسر با آشکارساز های رد پای هسته ای حالت جامد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

منشاء گاز رادن زنجیره فروپاشی اورانیوم موجود در خاک زمین  است که در فضا آزاد شده و از طریق شکافهای ساختمان به فضای داخلی خانه‌ها راه می‌یابد. این گاز از طریق تنفس می‌تواند وارد سیستم تنفسی شده  و باعث بروز خطرات پرتوی گردد. تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر رادن را به عنوان دومین عامل ابتدا به سرطان ریه بعد از سیگار معرفی کرده است. غلظت دختران پرتوزای رادن در یک فضای بسته، کمیت مرتبط و مورد توجه محققین از نقطه نظر سلامتی می باشد.  لذا اندازه گیری دقیق تر میزان غلظت گاز رادن در راستای ارزیابی میزان پرتوگیری مردم از اهمیت بالای برخوردار می باشد.  هدف از این تحقیق اندازه‌گیری گاز رادن موجود در خانه‌های مسکونی شهر رامسر با دو روش معاصر و گذشته نگر و همچنین مقایسه آن با اندازه گیری های قبلی انجام شده می‌باشد. جهت اندازه گیری غلظت رادن معاصراز روش غیر فعال با استفاده از اتاقک نفوذی گاز رادن  و آشکارساز رد پای هسته ای حالت جامد و برای اندازه‌گیری غلظت گاز رادن گذشته نگر از فعالیت پلونیوم 210 کاشته شده در اشیا شیشه‌ای استفاده شده است. آشکارسازهای رد پای هسته ای حالت جامد به کار رفته در این تحقیق پلی کربنات بوده که در دنیا برای روش گذشته نگر برای اولین بار از این نوع پلیمر استفاده شده است.  میانگین غلظت اندازه گیری شده رادن معاصر حدود Bq/m3 416 و رادن گذشته نگر حدود Bq/m3 1299 می باشد. اختلاف غلظت گاز رادن گذشته نگر با غلظت گاز رادن معاصر می‌تواند به تغییر در نرخ تهویه و تغییر غلظت آئروسلها و نسبت سطح به حجم اتاق مرتبط باشد. با توجه به مقایسه نتایج بدست آمده با استانداردهای انجمن حفاظت محیط زیست آمریکا مشخص شد که 45 درصد  از خانه ها دارای غلظت گاز رادن بالاتر از148 بکرل بر متر مکعب می‌باشد که لزوم اجرای روشهایی برای کاهش گاز رادن در این خانه‌ها حتمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Contemporary and Retrospective Radon Concentration in Ramsar Dwellings Using Polycarbonate Detector

نویسندگان [English]

  • Alireza Azadbar 1
  • Samaneh Baradaran 2
  • Mohammadreza Kardan 3
  • Dariush Sardari 1
چکیده [English]

The origins of radon gas are the amount of uranium decay in the soil that is released into space and through the interior gaps of  buildings. Radon can enter the respiratory system and cause radiation hazards. Recently research has identified Radon as the second leading cause of lung cancer after cigarette smoking. The indoor concentration of Radon progeny is mentioned as an important issue regard to the point of view of health. Therefore, a more accurate measurement of the concentration of radon gas in order to assess the exposure of people is of great importance. The purpose of this research  is to measure radon gas with two contemporary and retrospective methods in Ramsar homes, which is known as a high level background radiation area, as well as comparison with previous measurements. In order to measure the Concentration of contemporary radon by  passive method using a radon chamber and solid state nuclear track detectors, a retrospective of the activity of polonium 210 implanted in glass objects was used to measure the concentration of radon gas. The solid state nuclear track detectors used in this research are polycarbonate, which is the first time used in this world for this type of polymer for the retrospective method. The average concentration of measured for contemperory radon is about 416 Bq /m3 and the resrospective radon is about 1299 Bq /m3. According to the comparison of the results  with the US Environmental Protection Agency standards, it was found that 45% of the radon gas concentration is above 148 becquerel per cubic meter, which is indispensable for reducing radon gas in these buildings. At the same time, the difference in the concentration of rare earth radiant gas with contemporary radon gas can be related to the change in the ventilation rate and the change in the concentration of aerosols and the ratio of the surface to the volume of the room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrospective Radon
  • Contemporary Radon
  • Polycarbonate Detector
  • Lung Cancer
  • Polonium 210
[1] Kh. Amgarou, PhD Thesis, “Long.Term Measurements of Indoor Radon and its Progeny in the Presence of Thoron Using Nuclear Track Detectors” A Novel Approach, April, 2002. [2] NCRP, Environmental radiation Measurements. National Council on Radiation Protection and Measurement.NCRP No.50, Washington, 1976. [3] NCRP, Evaluation of occupational and Environmental Exposures to Radon and Radon Daughters in the United States. NCRP report No.78, 1984 b. [4] Health Risks of RADON and other Internally Deposited Alpha Emitter – BEIR IV. Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation Effects Research –Commission on Life Sciences – National Research Council ,1988. [5] K. Verij-kazemi, N. Mansouri, F. Moattar, S.M. Khezri. Assessment of concentration and the annual effective dose of radon gas in imam hospital indoor air. J Health Res Comm. 2(2)(2016)1-8. [6] B.P. Jelle. Development of a model for radon concentration in indoor air. Sci Total Environ J 416(2012)343-350. [7] M. Tirmarche, J. Harrison, D. Laurier, E. Blanchardon, F. Paquet, J. Marsh. Risk of lung cancer from radon exposure: contribution of recently published studies of uranium miners. Annals of the ICRP. 41(2012)368-77. [8] WHO, Handbook on Indoor Radon, A public Health Perspective, 2009. [9] E. Gawetek, B. Drozdzowska, A. Fuch. Radon as a risk factor of lung cancer. PRZEGL Epidemiol. 71(2017) 90-98. [11] M.E. Kito, J.G. Green. Mapping the indoor radon potential in New York at the township level. Atmos. Environ. 42(34)(2007)8007-8014. [12] A. Cucoş, C. Cosma, T. Dicu, et al. Trough investigations on indoor radon in Bāiţa radon-prone area(Romania). Sci Total Environ J. 431(2012)78-83. [13] K. Hadad, R. Doulatdar, S. Mehdizadeh, Indoor radon monitoring in Northern Iran using passive and active measurements. J Environ Radioactiv. 95(1)(2007)39-52. [14] T. Dicu, S.E. Armencea, B. Burghele, C. Cosma, Retrospective Dosimetry of Radon Gas Based on The Activity of 210Po in Glass Objects, Rom J Phys. 59(9-10)(2014),1067-1073. [15] S.M. Hossini-Pooya, M. Taheri, F. Torabi-Nabil, M. Shamsaie-Zafarghandi. The response of radon diffusion chamber using a new calibration method and its results in an international intercomparison . J of Nuclear Sci and Tech. 65(2013)17-22. [16] D. Nikezic, K.N. Yu, Modelling radon progeny behavior on surfaces and note on radon retrospective dosimetry. Radiat Prot Dosim, 82(2)(1999)141-146. [17] R.S. Lively, E.P.Ney, surface radioactivity resulting from the deposition of Rn222 daughter products . Health phys. 52(1987) 411-415. [18] M. Sohrabi and A.R. Solaymanian, Indoor radon level measurements in some regions of Iran, Int J Rad Appl Instrum,15(1988) 613-6. [20] M.J. Efaaf, A. Samani, M.R. Kradan1,N. Rastkhah, M. Ghanadi, et al. Measurement of Radon-222 in Soil Samples and Dwellings of Ramsar City Iran, 8th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, Prague, Czech Republic , September 1 - 5, 2014. [21] L.A. Mehdipour, S.M.J. Mortazavi, E.B. Saion, H. Mozdarani, et al. Natural ventilation considerations for radon prone areas of Ramsar, Int J Radiat Res, 12(2014)- 69-74. [22] T. Allahverdi Pourfallah1, S. M. Mousavi, M. Shahidi, Assessment of Effective Dose Equivalent from Internal Exposure to 222Rn in Ramsar City, Iran J Med Physic, 12(2015) 36-42.