ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 
SPECT-CT یک روش تصویربرداری جهت تشخیص بیماری‌ها و مطالعه فیزیولوژی بدن می­ باشد. در این نوع تصویر­برداری به دلیل استفاده از رادیو­دارو جهت تصویربرداری (SPECT) و پرتو ایکس (CT) دز پرتوی نسبتا بالایی به بیمار وارد می ­شود. اگر بیمار خانم باردار باشد با توجه به اینکه جنین در حال رشد، درون رحم در تمام طول دوره قبل از تولد نسبت به هر تابش پرتویی حساس است و ممکن است آثار مخرب و جبران ناپذیری دریافت کند، حفاظت از خانم باردار و جنین در برابر تابش از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی و محاسبه دز جذبی جنین در تصویر­برداری قلب با استفاده از دستگاه SPECT-CT در حالت‌های استرس و استراحت قلب با تزریق mCi 20 از رادیودارویTc-MIBI  99m می ­باشد.
به منظور ارزیابی دز جذبی جنین از روش مونت­ کارلو و با استفاده از کد  MCNPX  و فانتوم  ORNL  جنین را در سه دوره بارداری سه، شش و نه ماهگی شبیه­ سازی کرده و میزان دز جذبی جنین در دو حالت استرس و استراحت در تصویربرداری SPECT محاسبه شده است. دز جذبی جنین در حالت استرس در سه دوره بارداری سه، شش و نه ماهگی به ترتیب 2- 10 * 1/26، 3- 10*  2/9 و 4- 10 * 2/83  میلی­ گری و دز جذبی جنین در حالت استراحت در سه دوره بارداری سه، شش و نه سالگی به ترتیب  2- 10 * 2/52، 3- 10 * 5/79 و 4- 10 * 5/68 میلی­ گری محاسبه شده است.
نتایج این تحقیق نشان می ­دهد که بیشترین دز جذبی جنین مربوط به تصویربرداری حالت استراحت قلب در سه ماهگی جنین است. دز جذبی جنین در تمام دوره‌های بارداری کمتر از Gy 0/05 محاسبه شده که طبق گزارش NCRP 128 و ICRP 84 این میزان دز برای جنین خطر جدی ایجاد نمی ­کند. اما با این حال نیز بایستی توصیه‌های ایمنی خاص به خانم‌های باردار جهت کاهش دز جذبی جنین به خصوص در ماه‌های اولیه بارداری داده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absorbed dose of Fetus in SPECT-CT Imaging of Mother's Abdomen Regions using Monte Carlo method

نویسندگان [English]

 • Faezeh Malekzadeh-Torbebar 1
 • Alireza Karimian 2
 • Ahmad Shirani 1
 • Mostafa Robat-Jazi 3
 • Mahdi Akhlaghi 4
چکیده [English]

SPECT-CT is an imaging method for diagnosing diseases and studying physiology of the body. In this type of imaging, due to the use of radiopharmaceutical for imaging (SPECT) and X-rays (CT), a relatively high dose of radiation is introduced into the patient. If the patient is pregnant, considering that the developing fetus is sensitive to any radiation in the uterus throughout the entire period before birth, there may be harmful and irreversible effects on the fetus; therefore protecting the pregnant woman and the fetus against radiation is of great importance. The purpose of this study is to evaluate and calculate the fetus absorption dose in cardiac imaging using the SPECT-CT machine in stress and resting conditions of the cardiac by injecting 20 mCi of radiopharmaceutical of 99mTc-MIBI.  In order to evaluate the fetus absorption dose, the Monte Carlo method, using the MCNPX code and the ORNL phantom, was applied to simulate the fetus in three, six and nine months of pregnancy, and the radiation absorbed doses of fetus absorption were calculated in two condition of stress and rest.
The absorbed dose of fetus in stressed state in three, six and nine months of gestational age are 1.26 × 10-2, 2.9 × 10-3, 2.83 × 10-4  mGy respectively and The fetus absorption dose in rest in three, six and nine months of gestational age are  2.52 × 10-2, 5.79 × 10-3, 5.68 × 10-4 mGy respectively. The results of this study indicate that the highest fetus absorption dose is related to cardiac resting imaging at the third month of the fetus. The fetus absorption dose has been calculated to be less than 0.05 Gy for all maintenance periods, which, according to the NCRP 128 and ICRP 84, do not cause a serious risk to the fetus. However, special immunological advices should also be given to pregnant women to reduce the absorption of fetus, especially in the early months of pregnancy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetus
 • Absorbed Dose
 • Pregnant Woman
 • SPECT-CT
 • Heart
 • 99mTc-MIBI
[1] Solidrissa, A., Assessment of radiation dose to patients during single photon emission computed tomography (SPECT) 99mTc-sestamibi myocardial perfusion imaging (MPI) on Niamey-neger, Department of medical physics school of nuclear and allied sciences, university of Ghana, (2016). [2] http://www.Drugs.com/pro/technetium-tc-99m-sestamibi.html. [3] Xu, X. G., Eckerman, K.F., HANDBOOK of anatomical models for radiation dosimetry, Taylor and Froncis group. [5] Zanotti-fregonara, P., Laforest, R., Wallis, J.W., Fetal radiation dose from 18F-FDG in pregnant patients imaged with PET , PET/CT , PET/MR, The Journal Nuclear Medicine, vol. 56, (8) , (2015), pp. 1218-1222. [6] Zanotti-Fregonara, P., Jan, S., Taieb, D.E., et al, Absorbed 18F-FDG dose to the fetus during early pregnancy, The Journal Nuclear medicine, vol. 51, (5), (2010), pp. 803-805. [7] https://emergency.cdc.gov/radiation/prenatalphysician.asp.