اثر تابش پرتو های گاما بر نامتقارنی امپدانس مغناطیسی بزرگ آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

تغییرات بزرگ امپدانس الکتریکی رساناهای مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی،  امپدانس مغناطیسی بزرگ (GMI)  و وابستگی آن   به جهت میدان مغناطیسی، اثر نامتقارنی امپدانس مغناطیسی(AGMI) نامیده می‌شود.  میزان حساسیت به مقدار و جهت میدان مغناطیسی اعمالی و همچنین میزان خطی بودن GMI از جمله پارامترهای اساسی در زمینه استفاده از کمیت مذکور در توسعه‌ی حسگرهای مغناطیسی هستند.  استفاده از شرایط بازپخت مناسب ضمن کاهش تنش­های داخلی ضمن ساخت، ایجاد نظم بلورین، و القای ناهمسانگردی مغناطیسی، می­تواند بهینه پاسخ GMI را به سادگی قابل کنترل کند. در این پژوهش  اثر مدت زمان تابش دهی با پرتوهای گامای حاصل از دو چشمه Co60 و Cs137 بر  نامتقارنی امپدانس مغناطیسی آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15  مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه زمان بهبود امپدانس مغناطیسی برای چشمه‌ی Co60  به مدت 30 ساعت و چشمه‌ی Cs137  به مدت 24 ساعت بدست آمد. نقش پراش پرتوx حاصل از نمونه نشان دهنده خروج نمونه‌ها از حالت آمورف و تشکیل بلورک‌ها است. اثرات  ناشی از پرتوهای چشمه  Cs137 نمونه را از نظر مغناطیسی نرمتر کرده و پاسخ نمونه را به میدان‌های مغناطیسی حول میدان ناهمسانگردی بویژه در نمونه بازپختی در 24 ساعت افزایش قابل ملاحظه‌ای داده که در نتیجه این نمونه را نسبت به دیگر نمونه‌ها برای کاربرد حسگری مناسب‌تر گردانیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gamma Irradiation Effect on Asymmetric Giant Magnetoimpedance of Co68.15Fe4.35Si12.5B15 Amorphous Alloy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramazani-Moghaddam-Arani
  • Sayed Ehsan Roozmeh
چکیده [English]

The giant magneto impedance (GMI) effect is a large variation in the electrical impedance of a magnetic conductor when subjected to a static magnetic field. The sensitivity to the direction (AGMI) and magnitude of applied  magnetic field    and also linearity levels   of this  effect are three important parameters in magnetic sensors application. A suitable annealing procedure can be used to achieve an optimum response of GMI by reducing the quenched-in internal stresses and induces transverse magnetic anisotropy.  In this research the effect of irradiation of gamma rays from two gamma sources (60Co, 137Cs) on the asymmetry of GMI  of Co68.15Fe4.35Si12.5B15  amorphous alloy is studied. The optimum asymmetry of studied sample obtained after 30 (24) hours irradiation by photons emitted by 60Co (137Cs) source. The X-ray diffraction pattern shows a transition from amorphous phase to a crystalline phase in  samples. Results  show that induced changes by irradiation with 137Cs source leads to a better sensitivity  to  direction of applied magnetic field especially in case of irradiated sample for 24 hours. This sample can be considered a good magnetic sensor candidate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magneto impedance
  • Annealing
  • Gamma ray
  • Amorphous alloys
  • Magnetic sensors
[1] M. Knobel, M. Vazquez, L. Kraus, Giant magnetoimpedance, in: K.H.J. Buschow (Ed.), Handbook of Magnetic Materials, vol.15, Elsevier Science, B.V., Amsterdam, 2003, p. 497 (Chapter 5). [2] M.H. Phan, H.X. Peng, Prog. Mater. Sci. 53 (2008) 323. [3] T. Kitoh, K. Mohri, T. Uchiyama, IEEE Trans. Magn. 31 (1995)3137. [4] G. F. Knoll, “Radiation Detection and Measurement,” John Wiley & Sons, New York, 2010. [5] C.G. Kim, K.J. Jang, H.C. Kim, S.S. Yoon, J. Appl. Phys. 85 (1999)5447. [6] D.G. Hwang, C.G. Kim, K.H. Lee, H.C. Kim, J. Magn. Magn. Mater. 125 (1993) 129. [7] H. Song, D. G. Park, Thin Solid Film. 519 (2011).