بررسی اثر دزهای مختلف باریکه‌ی الکترونی بر روی اتلاف نوری در فیبرنوری

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

سنجش تابش یونساز در زمینه­های مختلف همانند ایمنی محیط زیست، فرایندهای آشکارسازی صنعتی، حفاظت در برابر تابش و پزشکی اهمیت بسیاری دارد. دزیمتری تابش نقش مهمی برای تعیین مقدار انرژی جذب شده و ارزیابی اثرات تابش دارد که اخیرا سنسورهای فیبر نوری به عنوان دزیمترهای تابش نشان داده شده­اند که هدف ما در اینجا بررسی اثر تابش یونساز برروی فیبر نوری است. بدین ترتیب در این مقاله اثر تابش باریکه­ی الکترونی بر اتلاف نور عبوری از فیبرنوری، پس از پایان تابش­دهی در گستره­ی طول موج های nm ۱۵۵۰-۱۳۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. فیبرهای نوری با دزهایkGy  ۲۲ و­۴۷ تابش داده شدند. تمام اندازه­گیری­ها در دمایC ˚ ۲۵±۲ انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که اتلاف نور عبوری از فیبر­نوری متناسب با دز تابشی افزایش می­یابد و بعد از پایان تابش دهی با گذشت زمان کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Electron Beam Different Doses on Optical Dissipation in Fiber Optic

نویسندگان [English]

  • Elham Hoboubati
  • leila Gholamzadeh
  • Mohammad Ali Haddad
چکیده [English]

Measurement of ionizing radiation in various fields, such as environmental safety, industrial detection processes, radiation protection and medical is very important. Radiation dosimetry plays an important role in determining the amount of energy absorbed and the effects of radiation. Recent optical fiber sensors have been shown to be radiation dosimeters. Our goal here is to investigate the effect of ionizing radiation on fiber optics. Thus, in this paper, the effect of electron beam radiation on the loss of light passing through the fiber optics after the end of radiation in the wavelength range of 1300-1550 nm is investigated. Optical fibers with doses of of 22 and 47 kGy were irradiated. All measurements were carried out at a temperature of 25 ± 2 ° C. The results show that the light dissipation of the fiber optically increases with the radiation dose and decreases with the passage of time after the end of radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical fiber
  • Electron Beam
  • attenuation
  • Dose
  • Dosimeter
[2] S. Avino, V. D’Avino, A. Giorgini, R. Pacelli, R. Liuzzi, L. Cella, P. De Natale and G. Gagliardi, Ionizing Radiation Detectors Based on Ge-Doped Optical Fibers Inserted in Resonant Cavities, Italy (2015). [3] Yun-Jiang Rao, bragg grating sensors fiber, china (1997). [4] S. O’Keeffe, C. Fitzpatrick, E. Lewis and A.I. Al-Shamma’a, a review of optical fiber radiation dosimeters, Ireland ( 2008). [5] F. liu, Y. An, P. Wang, B. Shao and Sh. Chen, effects of radiation on optical fibers, China ( 2012). [6] Wojtek J. Bock, Israel Gannot and Stoyan Tanev. Optical Waveguide Sensing and Imaging. 167-195.(2006). [7] L.Gherardi, p. Marelli, A. Serra and G. Viezzoli, Radiation effects on doped silica-core optical fibers, Italy, (1993). [8] K. Gill , R. Grabit, M. Persello, G. Stefanini, F. Vasey, Gamma and neutron radiation damage studies of optical fibres, Switzerland, (1397). [10] Y. Kim, S. Ju, S. Jeong, S. Ho Lee, and W. Han, Department of Physics and Photon Science/School of Information and Communications, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), 123 Cheomdan-gwagiro, Buk-gu, Gwangju, Gamma-ray radiation response at 1550 nm of fluorine-doped radiation hard single-mode optical fiber, South Korea (2016).