بهینه کردن زمان لازم برای طیف‌سنجی گاما در نمونه‌های خاک

نویسنده

سازمان انرژی اتمی

10.22052/8.1.3

چکیده

در این مقاله روش انتخاب بهینه‌ی زمان برای آنالیز طیف گامای نمونه‌های خاک مطالعه شده است. طیف‌سنجی گاما با استفاده از آشکارساز HPGe نوع p < /span> با بازده 30% و تفکیک‌پذیری keV 7/1 (برای پیک MeV 33/1 کبالت-60) و بر پایه کمترین اکتیویته قابل آشکار انجام شده است. از نمونه‌های استاندارد IAEA-RGTh-1، IAEA-RGU-1 و IAEA-RGK-1 که در ظروف استوانه‌ای ریخته شده‌اند به عنوان نمونه استفاده شده است. اندازه‌گیری‌ها در 12مدت زمان مختلف از 5 دقیقه تا 36 ساعت انجام شده است. در هر اندازه‌گیری کمترین اکتیویته آشکار شده برای دخترهای Th232، U238، U235 و رادیونوکلید K40 محاسبه شد. زمان بهینه طوری انتخاب شد که در آن تغییرات کمترین اکتیویته آشکارشده نسبت به زمان کمتر از Bq/kg·h 05/0 باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of measurement counting time in Gamma-ray spectrometry of soil samples

نویسنده [English]

  • Sepideh Shafiei
چکیده [English]

The method of optimal measurement counting time in Gamma spectrometry for soil samples was studied. Gamma spectrometry was done based on minimum detectable activity using the HPGe- p type with efficiency of 30% and FWHM 1.7keV (for 1.33 MeV 60Co). The samples were IAEA-RG Th-1, IAEA-RGU-1 and IAEA-RGK-1 prepared in bottles. The measurements were done for 12 different counting times from 5 min to 36 hour. The minimum detectable activity (MDA) was determined for daughters’ of 232Th, 238U, 235U and radionuclide 40K. The counting time in which the changes of the MDA is less than 0.05 Bq/kg·h was considered as the optimal counting time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma-ray spectrometry
  • Minimmum detectable activity
  • Counting time
[1] R. Gordon. Practical Gamma-ray Spectrometry. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, (2008). [2] L.A. Currie. Quantifying Uncertainty in Nuclear Analytical Measurements. International Atomic Energy Agency, Vienna, (2004). [3] M.F. L'Annunziata. Handbook of radioactivity analysis. Academic press, Oxford, (2012). [4] UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations, New York, (2000). [5] M. Nisti, A. Santos, B. Pecequilo, M. Máduar, M. Alencar, S. Moreira and N. chemistry. Fast methodology for time counting optimization in gamma-ray spectrometry based on preset minimum detectable amounts. Journal of radioanalytical, 281 (2009) 283–286. [6] R. Shweikani and M. Hasan. Determination of the optimal measurement counting time and detection limit for gamma-ray spectrometry analysis. Accreditation Quality Assurance, 20 (2015) 501–504. [7] G.S.C. Joel, S. Penabei, N.M. Maurice, C. Gregoire, N.M.E. Jilbert, T.S. Didier and S. David. Optimal measurement counting time and statistics in gamma spectrometry analysis: The time balance. 6th International Symposium on High Energy Gamma-Ray Astronomy, Heidelberg, Germany, (2016). [8] ORTEC, GammaVision-32: Gamma-Ray Spectrum Analysis and MCA Emulator, Tennessee, United States, (1999).