بررسی جذب هسته پرتوزای Ra226موجود در آب به‌وسیلۀ جلبک‌ سبز منطقه‌ای رامسر

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.3.31

چکیده

در این پژوهش، اثر بیولوژیکی جلبک‌ سبز بر کاهش موجودی Ra226 در 5 نوع نمونه آبگرم معدنی منطقۀ رامسر بررسی شده و جذب‌کنندۀ مورد استفاده از نوع جلبک سبز بومی منطقه بوده است. برای حذف یون‌های مزاحم و افزایش توان جذب سلولی جلبک مورد نظر، استفاده از محلول نمک آزمایشگاهی (NaCl) یک مولار برای آمایش جلبک به‌کار گرفته شده و اندازه‌گیری پرتوزایی نمونه‌ها قبل و بعد از فرایند جذب Ra226 با استفاده از دستگاه بیناب‌سنجی ژرمانیم خلوص بالا انجام شده است. مقدار جلبک برای هر نمونه آب itl/g 3 انتخاب شده و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که جاذب، بیشترین مقدار جذب را در غلظت رادیوم حدود lit/Bq30 در زمان تعادل 4 ساعت داشته است. سپس به‌دلیل اشباع‌شدن جلبک‌ها، با افزایش مقدار رادیوم، درصد جذب یا آهنگ جذب، کاهش می‌یابد. ضمناً به‌دلیل تأثیر مستقیم دما بر روی جذب، تمامی فرایندها در دمای 20 درجه سلسیوس، توسط دستگاه همزن مغناطیسی که برای فرایند تداخل جلبک و نمونه‌های آب مورد استفاده قرار می‌گیرید، ثابت نگه داشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of adsorption effect of Ramsar local green algae on 226Ra concentration in water

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Eskandari
  • Marzieh Moazen
  • Mohammad javad Efaf
  • Asad Babakhani
چکیده [English]

In this research work, the biological effect of local green algae on adsorption of 226Ra concentration in 5 samples of hot spring̕ s water of Ramsar city has been investigated. To increase the cellular adsorption capacity of green algae it was first treated by one molar solution of NaCl for omission of obtrusive ions. The radioactivity of 226Ra in the samples was measured using HPGe spectrometry system. The amount of algae used for each sample was 3 gr/lit. The obtained results show that the maximum adsorption occurs in radium concentration of 30 Bq/lit and equilibrium time of 4 hours. When the amount of radium increases, absorbent being saturated and then the adsorbtion rate of radium in water̕ s samples decreases. Due to the effect of temperature on adsorption, so all of the adsorption processes have been performed in 20° C using magnetic mixer which controls the temperatures of the samples

کلیدواژه‌ها [English]

  • 226Radium
  • Cellular adsorption
  • Green algae
  • High pure germanium spectrometry
  • HPGe
  • Ramsar
[3] R. Narsi, P. Anju, \"Biosorption of copper from aqueous solution using algal biomass\", journal of scientific & Industrial Reasearch, vol.63, 813-816 October (2004). [4] K. Rajiv, D.‌Goyal, \"Comparative biosorption of Pb2+ by live algal consortium and immobilized dead biomass from aqueous solution\", Indian Jurnal of Experimental Biology, vol.46, Agust, pp 690-964 (2008). [7] N.Kumar, \"Removal of heavy metal by biosorption using freshwater algae Spirogyra hyalina,\" journal‌ of Environ. biol. 33. 27-31(2012). [8] Y. Nuhoglu, E. Malkoc, A. Gurses, N. Canpolat, \"The removal of Cu(II) from aqueous solutions by Ulothrixzonata\", Bio resource Technology. 85. 331-333(2002). [10] M. Ghasemi, A.R. Keshtkar, R. Dabbagh, S. Jabersafdari, \"Biosorption of uranium in a continuous flow packed bed column using CystoseriaIndica biomass\", Iran. J.Environ. Health. Sci. Eng.vol.8, No.1, 65-74(2011). [11] ‌N. Ahalya, R.D. Kanamadi, T.V. Ramachandra, \"Biosorption of chromium(VI) by Tamarindusindica pod shells\", journal‌ of Environmental Science Research International, 1 (2),77-81(2008). [12] T.A. Davis, B. Volesky, A. Mucc, \"A review of the biosorption by brown algae\", Elsevier Water Research, 37, 4311-4330 (2003). [13] E. Romera, F. Gonzalez, A. Ballester, M. Luisa, J .Angel Munoz, \"Biosorption of Cd-Ni and Zn with Mixture of different types of algae\", Environmental Engineering science, vol. 25, No.7 (2008). a) Wilke, R. Buchholz, G. Bunke, \"Selective Biosorption of heavy metals by algae\", Environmental Biotechnology2, (2), 47-56 (2006). [14] SK. Mehta, JP. Gaur, \"Characterizationand optimization of Ni and Cu sorption fromaqueoussolution by Chlorella vulgaris\", Ecological Engineering, 18: 1-13, (2001a).