طراحی و ساخت یک اتاقک یونش با صفحات موازی جهت دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.3.21

چکیده

بیشتر تجهیزات تصویربرداری پزشکی از جمله رادیولوژی تشخیصی و ماموگرافی، نیازمند یک دُزیمتر با دقت بالا جهت اندازه‌گیری میزان دُز جذب‌شده و همچنین، تضعیف صورت‌گرفته روی باریکۀ پرتوهای ایکس حین عبور از بافت بدن هستند. آشکارساز‌های اتاقک یونش به‌دلیل سادگی، پاسخ سریع و قابلیت اطمینان بالا، یکی از مناسب‌ترین ابزار‌های دُزیمتری پرتوهای ایکس در محدودۀ تشخیصی پرتو‌ها به‌شمار می‌روند. طرح پیش رو، به موضوع طراحی و ساخت یک اتاقک یونش صفحۀ موازی با دو حجم حساس، جهت دُزیمتری باریکۀ مولد پرتوهای ایکس می‌پردازد. این آشکارساز می‌تواند به‌عنوان یک دُزیمتر مرجع جهت دُزیمتری باریکۀ مولد پرتوهای ایکس در آزمایشگاه‌های استاندارد دُزیمتری مورد استفاده قرار گیرد. جریان نشتی بسیار پایین، بازده جمع‌آوری یونی و پایداری بالای اتاقک یونش ساخته‌شده، چند نمونه از ویژگی‌های بارز این آشکارساز نسبت به نمونه‌های مشابه ساخته شده است که عموماً از انتخاب مواد مناسب در ساخت و همچنین، طراحی بهینۀ الکترود جمع‌کننده ناشی می‌شود. علاوه بر این، نتایج شبیه‌سازی مربوط به کد مونت کارلو، تأثیر ناچیز الکترود مرکزی بر روی عملکرد اتاقک یونش ساخته‌شده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of a new parallel plate ionization chamber for diagnostic X-Ray dosimetry

نویسندگان [English]

  • Babak Sharifi 1
  • Hosein Zamani Zeinali 2
  • Jamshid Soltani Nabipoor 1
  • Ali Ngarestani 1
  • Arjang Shahvar 2
چکیده [English]

The use of gaseous ionization to calculate the absorbed dose of radiation beams is attractive because of its relative ease, suitable response, high accuracy and also cost-effectiveness. This work introduces the design and fabrication of a new parallel plate ionization chamber with two sensitive volumes. A series of standard tests was performed with x-rays, gamma radiation units, and beta sources at the Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) in Karaj-Iran, for performance tests and calibration to assess the accuracy and reliability of the design. The stability, low leakage current and high ion collection efficiency are some of this instrument compared with the similar detectors. The result of performance tests showed the usefulness of this new parallel plate ionization chamber as a standard dosimeter in laboratories. Additionally, the Fluka Monte Carlo simulations provide useful information regarding energy deposition in the chamber’s sensitive volumes and the effect of various materials on the efficiency of the device

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel plate ionization chamber
  • Diagnostic X-ray beam
  • Quality control tests
  • Dosimetry
[1] Khan, F.M., Physics of Radiation Therapy, University of Minnesota Medical School, Minnesota, 2003. [2] Tsoulfanidis, N., Landsberger, S., Measurement and detection of radiation. CRC press, 2010. [3] Perini, A.P., Neves, L.P., Caldas, L.V.E., Investigation of the applicability of a special parallel-plate ionization chamber for x-ray beam dosimetry, Radiation Physicsand Chemistry, Vol 95, pp. 94–97, 2014. [4] Perini, A.P., Neves, L.P., Fernandez, J.M., Khoury, H.J., Caldas, L.V.E., A new parallel plate graphite ionization chamber as a 60Co gamma radiation reference instrument, Radiation Physics and Chemistry, Vol 95, pp. 106–108, 2014. [5] International Atomic Energy Agency, Dosimetry in diagnostic radiology: an international code of practice, Technical reports series no. 457, Vienna, 2007. [6] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy, Standard IEC 60731, Geneva, 2011. [7] Costa, A.M., Caldas, L. V. E., Response characteristics of a tandem ionization chamber in standard X-ray beams, Applied Radiation and Isotopes, Vol 58, pp. 495 -500, 2003.