شبیه‌سازی کالریمتر گرافیتی با بهره‌گیری از کد EGS4

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22052/2.2.21

چکیده

در این مقاله، دستگاه کالریمتر گرافیتی که به‌منظور کالیبراسیون باریکۀ الکترون‌های حاصل از شتاب‌دهندۀ درمانی در محدودۀ دز جذبی پایین به‌کار می‌رود، با استفاده از کد محاسباتی EGS4 شبیه‌سازی شد. سپس توزیع دز باریکۀ الکترون در داخل آن محاسبه و اثر پارامترهایی مانند ضخامت قلب کالریمتر، فاصلۀ چشمه تا دستگاه، ضخامت شکاف هوای اطراف قلب، ضخامت صفحات گرافیتی پیرامون قلب، و ابعاد پنجرۀ باریکۀ الکترون، روی مقدار دز جذبی در قلب کالریمتر مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پارامترهای بهینه برای حصول بالاترین مقدار دز جذبی در قلب کالریمتر که موجب افزایش قدرت تفکیک می‌گردد، محاسبه شد. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی با نتایج تجربی منتشرشده توسط دیگر پژوهشگران، تطابق خوبی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of graphite calorimeter using EGS4 code

نویسندگان [English]

  • Farhood Ziaie 1
  • Elnaz Rahmani 2
چکیده [English]

In this paper, graphite calorimeter device which is using to calibrate the electron beam of therapy accelerators in the range of the low dose was simulated using the EGS4 calculation code. Then, the electron beam dose distributions were calculated in it and the effects of parameters such as thickness of the calorimeter core, the distance to the source, thickness of air gap around the core, thickness of graphite plates around the core, and the dimensions of the electron beam window, upon the amount of absorbed dose in the colorimeter core were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphite Calorimeter
  • Radiation Therapy
  • Electron Accelerator
  • EGS4 Code
[2] M.R. McEwen, S. Duane, \"Primary standards of absorbed dose for electron beams\", Ionizing Radiation Standards, Institute for National Measurement Standards, National Research Council of Canada, Ottawa, Canada Acoustics and Ionising Radiation, National Physical Laboratory, Teddington, 2008. [3] M.R. McEwen, D.T. Burns, A.J. Williams, \"The use of thermistors in the NPL electron beam calorimeter\", NPL Report 2RSA (EXT) 41, (National Physical Laboratory, Teddington, 1993. [4] J. Daures, A. Ostrowsky, P. Gross, J.P. Jeannot, J. Gouriou, \"Calorimetry for absorbed-dose measurements at BNM-LNHB\", Recent Advances in Calorimetric Absorbed Dose Standards, NPL Report CIRM 42 National Physical Laboratory, Teddington, 2000. [5] M.R. McEwen, S. Duane, \"A Portable Calorimeter for measuring absorbed dose in the radiotherapy clinic\", Phys. Med. Biol., 45, 3675-3601, 2000. [6] M.R. McEwen, S. Duane, \"Development of a Portable Graphite Calorimeter for Photons and Electrons\", NPL report CIRM 18, National Physical Laboratory, Teddington, 1998. [8] W. Strydom, W. Parker, M. Olivares, \"Electron beams: physical and clinical aspects\", Department of Medical Physics, Medical University of Southern Africa, Pretoria, South Africa, IAEA publication 2007.