مدیریت سوانح هسته‌ای از دیدگاه حفاظت پرتوی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22052/1.3.27

چکیده

کاربرد انرژی هسته‌ای به‌منظور تولید برق در بهره‌برداری عادی و در مقام مقایسه، گزینۀ مطلوبی در سبد انرژی بسیاری از کشورها به‌شمار می‌رود؛ اما در عین حال، پتانسیل آسیب‌رسانی به مردم و محیط زیست را به هنگام بروز سوانح، هر چند با احتمال اندک، نظیر سایر دستاوردهای فناوری بشر در بر دارد. برنامه‌ریزی موارد اضطرار برای مقابله با این رویدادها، با احتمال هر چند اندک، و ایجاد آمادگی‌های لازم در پرسنل بهره‌بردار، گروه‌های نجات و جوامعِ پیرامونی اجتناب‌ناپذیر است. محور اصلیِ مقابله را بهینه‌سازی حفاظت پرتوی، همراه با اعمال برخی محدودیت‌های دُزِ فردی بر مبنای ترازهای مرجع تشکیل می‌دهد. در این راستا، مسیرهای پرتوگیری، جوامع در معرض پرتوگیری و ویژگی‌های پرتودهی مورد بررسی واقع می‌شود. در مرحلۀ نخست، ارزیابی اولیه از وسعتِ سانحه و تلاش در مهار آن در اولویت قرار دارد. انجام پرتوپایی از جنبه‌های مختلف و برآورد میزان پرتوگیری در داخل و خارج تأسیسات به همراه تعیین نوع و میزان مواد پرتوزای آزاد شده نیز در این مرحله صورت می‌گیرد و براساس آن، مدیریت عملیات و تقسیم وظایف با توجه به میزان دُزِ محتمل و در نظر داشتن ترازهای دُزِ مرجع اِعمال می‌شود. در پیِ آن، برآورد چگونگی پخش مواد پرتوزا از مسیرهای مطرح و به موازات آن، مراقبت در اجرای برنامه از پیش تدوین شدۀ اضطرار بر مبنای مسئولیت‌های تعریف‌شده انجام می‌پذیرد. طیِ این مراحل، مراقبت در چگونگی انعکاسِ رویدادها به جامعه، تبیین ریسک و توجه به تأثیر آن بر افکار عمومی، ‌حائز اهمیّت فراوان است. مراحلِ بعدیِ این مدیریت، برنامه‌ریزی برای اقدامات میان‌مدّت و درازمدّت، بر حسب مورد، و بررسی اقداماتِ لازم برای خروج از وضعیّتِ بحران و ارزیابی استراتژی‌های بازگشت به وضعیّتِ عادی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiological management in nuclear accidents

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousavi
  • Masood Vahabi-Moghaddam
چکیده [English]

Nuclear energy offers the opportunity of meeting a significant contribution in diverse electricity portfolio of many countries. However, like many other technological achievements it suffers from the potential of probable accidents which are capable of doing harm to human beings and the environment. Therefore, emergency planning to encounter nuclear accidents including preparatory plans for operators, rescue teams and the general public is indispensable. Radiation protection optimization along with some personal dose limitations on the basis of reference levels plays a crucial role in emergency response actions. Exposure pathways, potentially exposed groups of people as well as radiation field specifications are of main concern in this regard. In the first stage, primary assessment of the accident and required actions to constrain the outcomes are the main task. Radiation monitoring and estimation of radiation doses onsite and offsite along with the determination of the type and levels of released radioactive materials are also considered in this stage. Radiological management strategies are then drawn on the basis of potential doses and specified reference levels. Radionuclides dispersion through potential pathways is then assessed followed by execution of emergency plan. Special care should be taken in communicating sensitive information to the public. Further stages would include mid-term and long-term plans to decrease collective doses as much as possible and to assess the rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Emergency
  • Radiological Management
  • Emergency Plan
  • Dose Assessment
[1] US NRC, Recommendations for Enhancing Reactor Safety in the 21st Century, Washington, D.C., United States Nuclear Regulatory Commission, 2011. [2] ICRP-2009a, Application of the Commission’s Recommendations for the Protection of People in Emergency Exposure Situations, ICRP Publication, 109. Ann. ICRP 39(1), 2009. [3] ICRP-2009b, Application of the Commission’s Recommendations to the Protection of People Living in Long-term Contaminated Areas after a Nuclear Accident or Radiation Emergency, ICRP Publication, 111. Ann. ICRP 39(3), 2009. [4] ICRP-2007, The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication, 103. Ann. ICRP 37(2-4), 2007. [5] ICRP-2011, ICRP Comments on Fukushima Nuclear Power Plant Accident, ICRP ref: 4847-5603-4313, 2011. [6] Walker, J.S., Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective, Berkeley, CA, University of California Press, 2004. [7] Ingram, W.S., The Chernobyl Nuclear Disaster, New York, NY, Facts On File, 2005. [8] NDMA-2009, Management of Nuclear and Radiological Emergencies, New Delhi, India, National Disaster Management Authority, 2009. [9] EU-2002, A European Manual for ‘Off-site Emergency Planning and Response to Nuclear Accidents’, SCK.CEN, Belgium, Belgian Nuclear Research Center, 2012. [10] UNSCEAR-2000, Sources and Effects of Ionizing Radiation: Annex C, Exposures to the Public from Man-made Sources of Radiation, New York, NY, United Nation Publication, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000. [11] Schneider, T., Rehabilitation of Living Conditions in Contaminated Territories: The ETHOS Approach, IRPA-10, May 18, 2000, Hiroshima, Japan, 2000. [12] Cooper, J.R. et al., Radioactive Release in the Environment: Impact and Assessment, Chichester, England, Wiley, 2003. [13] Pöschl, M. & Nollet, L.M.L., Radionuclide Concentrations in Food and the Environment, London, Taylor & Francis, 2007. [14] Tykva, R. & Berg, D., Man-made and Natural Radioactivity in the Environment, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic, 2004. [15] Badie, R. et al., D., Evaluation of Post-Accidental Rehabilitation Strategies, IRPA-10, May 18, 2000, Hiroshima, Japan, 2000. [16] Nord-33, Food Safety after Nuclear Accidents: A Nordic Model for National Response, Stockholm, Sweden, Nordic Council of Ministers, 1992. [17] INFOSAN-2011, Nuclear accidents and radioactive contamination of foods, WHO & FAO joint report, 2011. [18] Faw, R.E. & Shultis, J.K., Radiological Assessment: Sources and Exposures, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1993. [19] Choppin, G. et al., Radiochemistry and Nuclear Chemistry (3rd ed.), Woburn, MA, Butterworth-Heinemann, 2002. [20] Byrnes, M.E., Sampling and Surveying Radiological Environments, Washington, D.C., Lewis Publishers, 2001. [21] IAEA-2005, Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, RS-G-1.8, Vienna, International Atomic Energy Agency, 2005. [22] FAO/IAEA, Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GS-R-2, Vienna, FAO /IAEA /ILO/ OECD(NEA)/ OCHA/ PAHO/ WHO, 2002.