کلیدواژه‌ها = GATE
شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سامانه تصویرگر گامای حفره‌ کدگذاری شده با میدان دید وسیع

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 111-120

10.22052/rsm.2023.252810.1020

سید محمدرضا هاشمی؛ پرویز حسینخانی؛ حمیدرضا شکور


اعتبارسنجی و مقایسه نتایج دز فانتوم سر شبیه سازی شده با کد مونت کارلوی GATEو دزیمتر ترمولومینسانس در تصویربرداری PET-CT

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-165

صدیقه سینا؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ مریم صادقی؛ سیدمحمد انتظارمهدی؛ مهرالسادات علوی


ارزیابی اثرات تغییر ضخامت آشکارسازها بر کیفیت تصویر در تصویربرداری توسط دوربین کامپتون

دوره 10، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 57-67

10.22052/9.2.57

سید محمدرضا هاشمی؛ پیوند طاهرپرور؛ محمد رزاقی


بررسی اثر نوسانات ولتاژ بر کیفیت پرتوهای اشعه ایکس در محدوده انرژی رادیولوژی تشخیصی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 261-266

حسین محمدی؛ محمدرضا شجاعی؛ جمشید سلطانی نبی پور