کلیدواژه‌ها = ضریب تضعیف
اندازه‌گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 5-10

سمیرا سرشوق؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی؛ سید مجتبی زبرجد؛ محمدهادی مقیم