کلیدواژه‌ها = کد مونت کارلو MCNPX
بررسی عوامل اثرگذار بر طیف انرژی فوتون دستگاه شتاب‌دهنده‌ی خطی MV 18 واریان مدل C/D2100

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 45-53

10.22052/8.1.2

سمیرا رازقندی؛ کیهاندخت کریمی شهری؛ محمد مهدی فیروزآبادی


شبیه سازی یک آشکارساز تناسبی میکرو نواری برای آشکارسازی گاز رادن و دختران با کد مونت کارلو (MCNPX)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 29-36

10.22052/3.3.29

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی رائینی نژاد؛ علی هاشمی زاده عقداء