کلیدواژه‌ها = اشعه ایکس
ارزیابی تطابق با استاندارد ایمنی پرتویی سامانه های بازرسی کامیونی/کانتینری ساخت داخل

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 153-159

دانیال صالحی جوزانی؛ حسین کریمی آشتیانی؛ محمد نوروزی؛ علی حیدرنیا؛ سعید تقی زاده؛ فیروزه ناظری


دزسنجی زیستی با استفاده از روش سنجش القای شیمیایی تراکم پیش‌رس کروموزومی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 327-332

زهرا جباری راد؛ سید ابوالقاسم حائری


اندازه‌گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 5-10

سمیرا سرشوق؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی؛ سید مجتبی زبرجد؛ محمدهادی مقیم


محاسبۀ ضخامت کمینۀ حفاظ برای اتاق ماموگرافی به‌کمک کد MCNP-4C

دوره 3، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.22052/2.3.1

مهران واقعیان؛ مجتبی شمسایی ظفرقند ی