کلیدواژه‌ها = ایران
الگوهای پراکندگی مواد پرتوزای رهاشده در اثر وقوع سوانح در نیروگاه های هسته ای اطراف ایران

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 23-32

10.22052/5.3.23

کمال مصطفی نژاد؛ محمدرضا کاردان؛ حسین آفریده؛ میترا اطهری علاف؛ اسد باباخانی؛ ایوب بنوشی