بررسی دز نوترون های پراکنده در کالیبراسیون میدان های نوترونی

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم چشمه های نوترونی می توانند آلودگی های شدید ایجاد کنند و به دلیل ویژگی‌های ذاتی که مربوط به ذرات نوترون است گاهاً در شناخت و مهار آن‌ها درست عمل نمی‌کنیم. آن‌چه که در این پژوهش در نظر داریم، بررسی دو چشمه نوترونی 241Am-Be و  252Cf است که با روش نیمه تجربی و روش سایه مخروط سهم پراکندگی نوترون‌های ساطع شده را می‌یابیم و عوامل مؤثر در پراکندگی بیش‌تر و همچنین روش پیش‌گیری از پراکندگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با شبیه‌سازی از طریق کد هسته‌ای MCNPX میزان پراکندگی و جذب را بررسی می‌کنیم. بیش‌ترین میزان جذب در دیواره ها اتفاق می‌افتد و کف اتاق بیش‌ترین سهم پراکندگی را دارد که لازم است ارتفاع چشمه از کف اتاق حداقل 1.5 متر باشد. هر اندازه قدرت چشمه بیش‌تر باشد میزان پراکندگی کم‌تری در محیط ایجاد می کند، برای مثال میزان پراکندگی چشمه 241Am-Be بیش‌تر از چشمه 252Cf است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose of scattered neutrons in calibrated neutron field

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Shahbahrami
 • Ali Nabipour-Chakoli
Physics Department, Islamic Azad University Centeral Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given that neutron is a non-load-bearing particle that quickly responds to environmental elements and leads to ionization of elements, as well as dispersion that affects neutron spectrum due to environmental factors. Dosage of dispersed neutrons, as well as minimizing dispersion factors is the goal of this research. Calibration can be defined as a set of operations under specified conditions that measure the relationship between the values measured by the measuring instrument or system and the Similarly known well known values of a value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calibration
 • ionization
 • neutron field
 • scattered neutrons
 • MCNPX
 1. ک. کرین. آشنایی با فیزیک هسته‌ای. چاپ چهارم، جلد دوم، ترجمه‌: ن. میرفخرایی، م. مدرس. مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1393.
 2. ک. اچ. بکرتس، ک. ویرتز. فیزیک نوترون. ترجمه‌:‌ ع.‌ افشاری‌کشلو، ع. ‌پذیرنده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1352.
 3. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 4th ed, John Wiley & Sons, New York, 1999.
 4. آ. .فوستر، ر .رایت. مهندسی هسته‌ای پایه. ترجمه‌: ع. افشاری کشلو، م. رهبر. دانشگاه شیراز، مرکز نشر (مرکز نشر دانشگاه‌ شیراز)، 1364.
 5. ج. کنت شولتیس، ر. ای فاو. حفاظ‌سازی تابش. ترجمه: س. بیات، س. م. وهابی، ع. حسین‌زاده. سیمای دانش، آذر، 1396.
 6. BSI-British standard Institution, ISO 8529-1:2001(E).
 7. م. صالحی. مبانی و کاربرد دانش هسته‌ای. جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، 1387.
 8. L. Dresner. Principles of Radiation Protection Engineering. Oak Ridge National Laboratory, 1965.
 9. M. Winter, P. Beck, P. Kindl, S. Kerschbaumer. Characterisation of radiation detectors in photon and high energetic particle fields. Proceedings of the IRPA regional symposium on radiation protection in neighbouring countries of Central Europe, (p. 671). Czech Republic, 1998.
 10. ن. سولفانیدیس، انـدازه‌گیری و آشکارسـازی تابش‌های هسته‌ای. ترجمه: ر. کوهی، م .ه. هادی‌زاده یزدی، انتشارات سیمین، 1390.
 11. ه. سمت، ج. ر. آلبرایت. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای. جلد دوم، ترجمه‌ خسرو بخشایی، مرکز نشر دانشگاهی، 1401.
 12. Software Janis. ( Java Nuclear Information Software).
 13. N. Ghaleh, Modeling Photon Transport in Scintillators. PhD Thesis, School of Science Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2003.
 14. C. M. Eisenhauer, R. B. Schwartz, T. Johnson. Measurement of neutrons reflected from the surfaces of a calibration room. Health Phys. 42 (1982) 489-495.
 15. K. S. Lim, B. H. Kim, S. Y. Chang. Calibration of neutron measuring instruments by 252Cf neutron source. Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting Busan, Korea, 2005.
 16. S. K. Lee, B. -H. Kang, G. -D. Kim, Y.-K. Kim. Fast neutron detector for fusion reactor KSTAR using stilbene scintillator. arXiv:1112.5963v1 [nucl-ex] (2011).
 17. ISO 10647. Procedures for calibrating and determining the response of neutron-measuring devices used for radiation protection purposes. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, 1996.