ارزیابی میزان رعایت اصول ایمنی در آزمون های تصویربرداری با امواج اولتراسوند متداول در مراکز تصویربرداری اهواز

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 گروه تکنولوژی پرتودرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، مرکزی، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود عدم گزارش اثرات زیانبار امواج اولتراسوند در مطالعات گذشته و قرارگیری این پرتوها در گروه پرتوهای غیر یونساز، این پرتوها به عنوان شکلی از انرژی،  توانایی بالقوه برای ایجاد اثرات زیستی هنگام بر هم کنش با بافت دارند. بنابراین، دستورالعمل ها و توصیه هایی در رابطه با تنظیم پارامترهای اسکن در آزمون های سونوگرافی، به ویژه سونوگرافی بارداری برای حفظ ایمنی بیماران و جنین، مطرح شده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پارامترهای اسکن و ایمنی آزمون های سونوگرافی متداول مورد استفاده در مراکز سونوگرافی تشخیصی، انجام شد.
روش انجام تحقیق: این مطالعه توصیفی - مقطعی، با تکمیل 321 چک لیست طراحی شده توسط محققان، در مراکز سونوگرافی اهواز انجام شد. آزمون های سونوگرافی شامل چک آپ های روتین بارداری، بررسی ناهنجاری های جنینی و مشکلات بارداری، تشخیص اولیه بیماری و بررسی عود مجدد و متاستاز سرطان مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمون های مورد بررسی، استاندارد بودن پارامترهای اختصاصی سیستم اولتراسوند مانند شاخص های گرمایی(TI)، مکانیکی(MI) و زمان اسکن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: به طور کلی ماکزیمم مقدار مجاز شاخص های مکانیکی و گرمایی برای آزمون های بارداری به ترتیب 1.0-0 و 0.4-0 و برای آزمون های غیر بارداری به ترتیب 2.0-0 و 1.9-0 می باشد.  در این مطالعه میانگین شاخص های گرمایی و مکانیکی برای آزمون های غیر بارداری مورد بررسی، به ترتیب 0.30±0.29 و 0.35±1.07 و برای آزمون های بارداری به ترتیب 0.32±0.27 و 0.13±1.15 بود. بر اسن اساس برای آزمون های غیر بارداری، میانگین شاخص های گرمایی، مکانیکی و زمان اسکن در حد استاندارد و پایین تر از مقادیر توصیه شده بود. برای آزمون های بارداری نیز، میانگین شاخص گرمایی و زمان اسکن، مناسب بوده است در حالی که میانگین شاخص مکانیکی، بالاتر از حد مجاز برای سه ماهه اول بارداری بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پارامترهای اسکن مورد استفاده در آزمون های سونوگرافی مراکز تصویربرداری اهواز مناسب و آزمون های بررسی شده نسبتا ایمن بوده اند. با این وجود در رابطه با مناسب بودن همه پارامترهای اسکن برای آزمون های بارداری باید دقت بیشتری صورت گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the observance of safety principles in imaging tests with common ultrasound waves in Ahvaz imaging centers

نویسندگان [English]

 • Jafar Fatahi-Asl 1
 • Zahra Farzanegan 2
 • Marziyeh Tahmasbi 1
 • Shadab Moradi-Birgani 1
 • Mehrnaz Malekzade 1
 • Hamid Yazdaninejad 1
1 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Arak University of Medical Sciences, Arak, Markazi, Iran
چکیده [English]

Introduction: Despite the fact that the harmful effects of ultrasound waves have not been reported in previous studies, these rays are in the group of non-ionizing rays so as a form of energy have the potential to create biological effects when interacting with tissue. Accordingly, guidelines and recommendations have been proposed regarding the adjustment of scan parameters in ultrasound tests, especially pregnancy ultrasound to maintain the safety of patients and the fetus. Therefore, the aim of this study was to evaluate the scanning parameters and safety of common ultrasound tests used in diagnostic ultrasound centers.
Research Method: This descriptive cross-sectional study was performed by completing 321 checklists designed by researchers in Ahvaz ultrasound centers. Ultrasound examinations including routine pregnancy check-ups, examination of fetal abnormalities and pregnancy problems, initial diagnosis of the disease, and re-examination of cancer recurrence and metastasis were performed. In the examined tests, the standardization of specific parameters of the ultrasound system such as thermal indices (TI), mechanical (MI) and scan time were evaluated.
Result: In general, the maximum allowable values ​​of mechanical and thermal indicators for pregnancy tests are 1.0-0 and 0.4-0, respectively, and for non-pregnancy tests are 2.0-0 and 0.9-0, respectively. In this study, the mean thermal and mechanical indices for non-pregnancy tests were 0.30 ± 0.29 and 0.35 ± 1.07, respectively, and for pregnancy tests were 0.32 ± 0.27 and 0.13 ± 1.15, respectively. Based on this, for non-pregnancy tests, the mean of thermal and mechanical indices and scan time were within the standard and below the recommended values. For pregnancy tests, the mean heat index and scan time were appropriate, while the mean mechanical index was higher than the allowable limit for the first trimester of pregnancy.
Conclusion: The results of this study indicated that the scan parameters used in the ultrasound examinations of Ahvaz imaging centers were appropriate and the examined examinations were relatively safe. However, more attention must be paid regarding the suitability of all scan parameters for pregnancy tests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sonography
 • Mechanical Index
 • Thermal Index
 • Scan Duration
 • Safety
1. Abramowicz J, Kossoff G, Maršál K, Haar G. Literature review by the ISUOG Bioeffects and Safety Committee. Ultrasound Obstet Gyneco. 2002;19(3):318-319. 2. Barnett SB, Haar G, Ziskin MC, Rott H-D, Duck FA, Maeda K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. Ultrasound Med Biol. 2000;26(3):355-366. 3. Sheiner E, Shoham‐Vardi I, Hussey MJ, et al. First‐trimester sonography: Is the fetus exposed to high levels of acoustic energy? J Clin Ultrasound 2007;35(5):245-249. 4. Sheiner E, Freeman J, Abramowicz JS. Acoustic output as measured by mechanical and thermal indices during routine obstetric ultrasound examinations. J Ultrasound Med. 2005;24(12):1665-1670. 5. Houston LE, Odibo AO, Macones GA. The safety of obstetrical ultrasound: a review. Prenat Diagn. 2009;29(13):1204-1212. 6. Bly S, Van den Hof MC, Committee DI, Obstetricians So, Canada Go. Obstetric ultrasound biological effects and safety. J Obstet Gynaecol Can. 2005;27(6):572-580. 7. Sheiner E, Abramowicz JS. Acoustic output as measured by thermal and mechanical indices during fetal nuchal translucency ultrasound examinations. Fetal Diagn Ther. 2009;25(1):8-10. 8. Kieler H, Cnattingius S, Haglund B, Palmgren J, Axelsson O. Sinistrality—a side-effect of prenatal sonography: A comparative study of young men. Epidemiology. 2001;12(6):618-623. 9. Kieler H, Cnattingius S, Palmgren J, Haglund B, Axelsson O. First trimester ultrasound scans and left-handedness. Epidemiology. 2002;13(3):370. 10. Newnham JP, Doherty DA, Kendall GE, Zubrick SR, Landau LL, Stanley FJ. Effects of repeated prenatal ultrasound examinations on childhood outcome up to 8 years of age: follow-up of a randomised controlled trial. The Lancet. 2004;364(9450):2038-2044. 11. Haar G. Ultrasound bioeffects and safety. Proc Inst Mech Eng H. 2010;224(2):363-373. 12. Kollmann C, Haar G, Dolezal L, Hennerici M, Salvesen K, Valentin L. Ultrasound Output: thermal (TI) and mechanical (MI) indices. Ultraschall Med. 2013;34(5):422-434. 13. Sheiner E, Abramowicz JS. A symposium on obstetrical ultrasound: is all this safe for the fetus? Clin Obstet Gynecol. 2012;55(1):188-198. 14. Nelson TR, Fowlkes JB, Abramowicz JS, Church CC. Ultrasound biosafety considerations for the practicing sonographer and sonologist. J Ultrasound Med 2009;28(2):139-150. 15. Kollmann C. New sonographic techniques for harmonic imaging—underlying physical principles. Eur J Radiol. 2007;64(2):164-172. 16. Prepared by the Safety Group of the British Medical Ultrasound Society. Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment. Ultrasound. 2010;18(2):52-59. 17. Haar G. Ultrasonic imaging: safety considerations. Interface focus. 2011;1(4):686-697. 18. Meltzer RS. Food and Drug Administration ultrasound device regulation: the output display standard, the “mechanical index,” and ultrasound safety. J Am Soc Echocardiogr. 1996;9(2):216-220. 19. Morton K, Haar G, Stratford I, Hill C. The role of cavitation in the interaction of ultrasound with V79 Chinese hamster cells in vitro. Br J Cancer Suppl. 1982;5:147. 20. Hallow DM, Mahajan AD, McCutchen TE, Prausnitz MR. Measurement and correlation of acoustic cavitation with cellular bioeffects. Ultrasound Med Biol. 2006;32(7):1111-1122. 21. Lai C-Y, Wu C-H, Chen C-C, Li P-C. Quantitative relations of acoustic inertial cavitation with sonoporation and cell viability. Ultrasound Med Biol. 2006;32(12):1931-1941. 22. Nemescu D, Berescu A, Onofriescu M, Navolan DB, Rotariu C. Safety Indices during Fetal Echocardiography at the Time of First-Trimester Scan Are Machine Dependent. Plos one. 2015;10(5):e0127570. 23. Haar G. The new British Medical Ultrasound Society Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment. SAGE Publications Sage UK: London, England; 2010. 24. Bioeffects, Committee S, Salvesen K, et al. ISUOG‐WFUMB statement on the non‐medical use of ultrasound, 2011. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;38(5):608-608. 25. Nemescu D, Berescu A, Rotariu C. Variation of safety indices during in the learning curve for color Doppler assessment of the fetal heart at 11+ 0 to 13+ 6 weeks’ gestation. Medical ultrasonography. 2015;17(4):469-474. 26. Le Lous M, Bouhanna P, Colmant C, Rozenberg P, Quibel T. The performance of an intermediate 16th‐week ultrasound scan for the follow‐up of euploid fetuses with increased nuchal translucency. Prenat Diagn. 2016;36(2):148-153. 27. McAuliffe FM, Fong KW, Toi A, Chitayat D, Keating S, Johnson J-A. Ultrasound detection of fetal anomalies in conjunction with first-trimester nuchal translucency screening: a feasibility study. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(3):1260-1265. 28. Medicine AIoUi. AIUM practice guideline for the performance of obstetric ultrasound examinations. J Ultrasound Med 2013;32(6):1083. 29. Mador E, Ekwempu C, Mutihir J, Adoga G, Ogunranti J. Ultrasonographic biometry: Biparietal diameter of Nigerian foetuses. Nigerian medical journal: journal of the Nigeria Medical Association. 2011;52(1):41. 30. Watson W, Seeds J. Diagnostic obstetric ultrasound. Global Library Women’s Medicine. 2008. 31. Abramowicz JS. First-trimester ultrasound: A comprehensive guide. Springer; 2015. 32. Kaur A, Kaur A. Transvaginal ultrasonography in first trimester of pregnancy and its comparison with transabdominal ultrasonography. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. 2011;3(3):329. 33. Messawa M, Ma’ajeni E, Daghistani MH, Ayaz A, Farooq MU. The role of doppler ultrasound in high risk pregnancy: A comparative study. Nigerian medical journal: journal of the Nigeria Medical Association. 2012;53(3):116. 34. Abramowicz JS. Ultrasound imaging of the early fetus: is it safe? Imaging in Medicine. 2009;1(1):85. 35. Deane C, Lees C. Doppler obstetric ultrasound: a graphical display of temporal changes in safety indices. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000;15(5):418-423. 36. Sheiner E, Hackmon R, Shoham‐Vardi I, et al. A comparison between acoustic output indices in 2D and 3D/4D ultrasound in obstetrics. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007;29(3):326-328. 37. Sheiner E, Shoham-Vardi I, Pombar X, Hussey MJ, Strassner HT, Abramowicz JS. An increased thermal index can be achieved when performing Doppler studies in obstetric sonography. J Ultrasound Med. 2007;26(1):71-76. 38. Ziskin MC. Intrauterine effects of ultrasound: Human epidemiology. Teratology. 1999;59(4):252-260. 39. Sheiner E, Abramowicz JS. Acoustic output as measured by thermal and mechanical indices during fetal nuchal translucency ultrasound examinations. Fetal diagnosis and therapy. 2009;25(1):8-10. 40. Hershkovitz R, Sheiner E, Mazor M. Ultrasound in obstetrics: a review of safety. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;101(1):15-18. 41. Houston LE, Odibo AO, Macones GA. The safety of obstetrical ultrasound: a review. Prenat Diagn 2009;29(13):1204-1212.