بررسی میزان آگاهی تکنولوژیست‌های رادیولوژی از اصول ایمنی پرتویی و پارامترهای موثر بر دز تشعشعی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 گروه تکنولوژی پرتودرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، مرکزی، ایران

چکیده

تکنولوژیست‌های رادیولوژی با توجه به انجام کلیه مراحل فرایندهای تصویربرداری با پرتوهای یونیزان، در کنترل تابش‌گیری بیماران و تهیه تصاویر با کیفیت نقش مؤثری دارند و در این رابطه آگاهی و مهارت‌های شغلی آن‌ها جهت ایجاد تصاویر با کیفیت مناسب همراه با حداقل بودن میزان پرتوگیری، ضرورت دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی تکنولوژیست‌های رادیولوژی از پارامترهای مؤثر بر دز تشعشعی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. این مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاده از پرسش‌نامه شامل مشخصات دموگرافیک پرسنل و سؤالات مرتبط با میزان آگاهی که توسط پژوهشگران مطالعه طراحی شده بود، با مشارکت 94 نفر از تکنولوژیست‌های رادیولوژی در مراکز رادیولوژی بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 24SPSS  و آزمون ANOVA و t دو نمونه مستقل استفاده گردید. در این مطالعه میانگین نمره خودارزیابی پاسخ‌گویان در همه حیطه‌های آگاهی و مهارت پرتوکاران به‌ترتیب 67/75 و 15/67 درصد و در حد مطلوب است. بالاترین نمره آگاهی مربوط به انتخاب شرایط تابش مناسب و پایین‌ترین نمرات مربوط به نحوه کار با سیستم PACS بوده است. براساس نظرات پرتونگاران آگاهی از تکنیک‌های پرتونگاری و مهارت در آن، اهمیت بسیار زیادی دارد. بین جنسیت و نمره آگاهی و نوع استخدام و نمره مهارت، رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت طوری که میزان آگاهی در زنان بالاتر از مردان بود و افراد با استخدام پیمانی نمره آگاهی بالاتری را کسب نموده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی و مهارت تکنولوژیست‌های رادیولوژی مشغول به کار در بخش‌های رادیولوژی شهر اهواز در حد قابل قبول است. برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و ارزشیابی مداوم پرتوکاران و فراهم نمودن شرایط لازم جهت دستیابی به اطلاعات علمی روز برای آن‌ها می‌تواند در بهینه‌سازی کیفیت تصاویر و دز دریافتی بیماران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of radiology Technologist's knowledge about the principles of radiation safety and parameters affecting radiation dose in teaching hospitals of Ahvaz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Tahmasbi 1
 • Zahra Farzanegan 2
 • Mohsen Cheki 1
 • Mohammad Sadegh Ghasemi 1
1 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Arak University of Medical Sciences, Arak, Markazi, Iran
چکیده [English]

Due to the performance of all stages of imaging processes with ionizing radiation by radiology technologists, they have an effective role in controlling radiation and preparing quality images. In this regard, their knowledge and job skills are necessary to create images with appropriate quality along with the minimum amount of radiation. Therefore, the present study was conducted to investigate the level of knowledge of radiology technologists about the parameters affecting radiation dose in teaching hospitals of Ahvaz University of Medical Sciences. This descriptive cross-sectional study was conducted using a questionnaire including demographic characteristics of technologists and questions related to the level of knowledge designed by the researchers of the study, with the participation of 94 radiology technologists in the radiology centers of Ahvaz teaching hospitals. Data were analyzed using using SPSS 24 software and ANOVA and two independent samples t-test. In this study, the average self-assessment score of the respondents in all areas of knowledge and skills of radiologists is 75.67 and 67.15%, respectively, and therefore at the desired level. The highest knowledge score was related to choosing the appropriate radiation conditions and the lowest scores were related to how to work with the PACS system. According to radiologists, knowledge of radiography techniques and skills in it is very important. There was a statistically significant relationship between gender and knowledge score and type of employment and skill score so that the level of awareness in women was higher than men and people with contract employment gained higher awareness scores. The results of this study showed that the level of knowledge and skills of radiology technologists working in radiology departments of Ahvaz is acceptable. Holding in-service training courses and continuous evaluation of radiologists and providing the necessary conditions to access up-to-date scientific information for them can be effective in optimizing the quality of images and doses received by patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge
 • patient dose
 • radiology technologists
 • Ahvaz
 1. J. Fatahi Asl, A. Heidari Moghadam, M. H. Haghighizadeh. Assessment of skill of radiographers of specially radiology sciences in educational hospitals of Ahvaz in 2010. Jentashapir J. Health Res. 3 (8) (2012) 437-244.
 2. C. Ferris. Specialism in radiography–a contemporary history of diagnostic radiography. Radiography 15 (2009) e78-e84.
 3. M. R. Tohidniya, F. Amiri, K. Khoshgard, Z. Hormozi Moghadam. Evaluation of the Observance of Radiation Protection Principles in Intensive Care Units at Imam Reza Hospital of Kermanshah. J. Payavard Salamat 10(6) (2017) 470-478.
 4. B. T. Andersson, B. Fridlund, C. Elgán, Å. B. Axelsson. Radiographers’ areas of professional competence related to good nursing care. Scandinavian J. Caring Sci. 2008;22(3):401-9.
 5. J. Sim, A. Radloff. Profession and professionalisation in medical radiation science as an emergent profession. Radiography 15 (3) (2009) 203-208.
 6. C. Cowling. A global overview of the changing roles of radiographers. Radiography 14 (2008) e28-e32.
 7. H. Zarghani. Evaluation of knowledge, attitude, and performance of radiographers towards radiation protection in southern khorasan province. Iran. J. Med. Phys.15(4) (2018) 222-225.
 8. A. S. Shah, N. Begum, S. Nasreen, A. Khan. Assessment of radiation protection awareness levels in medical radiation science technologists-a pilot survey. J. Postgrad. Med. Inst. (Peshawar-Pakistan). 21 (3) (2011) 169-172.
 9. W. -C. Su, Y. -F. Huang, C. -C. Chen, P. -S. Chang. Radiation safety knowledge of medical center radiological technologists in Taiwan. Radiat. Oncol. 50 (2) (2000) 1-3.
 10. A. Badiee Nejad, M. Beit Abdollah, G. Akbari. Assessment of awareness, performance, and attitudes of radiographers toward radiological protective principles in Khuzestan, Iran. J. Health Res. Commun.1 (3) (2015) 16-24.
 11. R. Alipoor, G. Mousavian, A. Abbasnezhad, S. F. Mousavi, G. Haddadi. Knowledge, attitude, and performance of radiographers about the principles of radiation protection and following protective standards in medical imaging centers of hospitals in Fasa in 2015. J. Fasa Univ. Med. Sci. 5 (4) (2016) 564-70.
 12. J. T. Reagan, A. M. Slechta. Factors related to radiation safety practices in California. Radiologic Tech. 81 (6) (2010) 538-547.
 13. A. Chaparian, F. Shamsi, A. Heydari. Assessment of awareness, attitude, and practice of radiographers about radiation protection in Yazd Province. Occupational Med. Quarterly J. 5 (1) (2013)16-23.
 14. M. Mojiri, A. Moghimbeigi. Awareness and attitude of radiographers towards radiation protection. J. Paramedical Sci. 2 (4) (2011) 2-5.
 15. F. Amirzadeh, S. H. R. Tabatabaie. Survey of radiation protection awareness among radiation workers in Shiraz hospitals [Persian]. Iran. J. Nucl. Med.13 (2) (2005) 38-43.
 16. A. Farajollahi, D. Fouladi, M. Ghojazadeh, A. Movafaghi. Radiographers' professional knowledge regarding parameters and safety issues in plain radiography: a questionnaire survey. Br. J. Radiol. 87 (1040) (2014) 20140090.
 17. N. Eyvaz Zadeh, A. Khoshdel, K. Azma, L. F. Factors associated with the exposure radiology staff in Tehran military hospitals 85. J. Calendar Military Health Sci. 6 (1) (2008) 71-73.
 18. E. Tilson. Educational and experiential effects on radiographers' radiation safety behavior. Radiol. Tech. 53 (4) (1982) 321-325.
 19. A. Saberi, M. Haghighizadeh, H. Nikpaik, A. Afrooz. Analysis of causes for reject of x-ray films in radiology departments of Ahvaz Imam Khomeini and Golestan hospitals. Sci. Med. J. Ahvaz Univ. Med. Sci. 43 (2005) 23-30.
 20. L. Keenan, C. Muir, L. Cuthbertson. Maximizing the benefit–minimizing the risk: the developing role of radiographers in performing intravenous injections. Br. J. Radiol.74 (884) (2001) 684-689.
 21. C. Malamateniou. Radiography and research: A United Kingdom perspective. Eur. J. Radiography 1 (1) (2009) 2-6.
 22. J. Yielder, M. Davis. Where radiographers fear to tread: Resistance and apathy in radiography practice. Radiography 15(4) (2009) 345-350.