مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در کار پژوهشی حاضر نمونه‌های هیدروکسی اپتایت با اعمال تغییرات در شرایط سنتز، به روش هیدروترمال در آزمایشگاه تولید شد و به لحاظ دزیمتری ترمولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کار از جنبه های مختلف دزیمتری از جمله تغییرات دز-پاسخ نمونه‌های سنتز شده، درجه خطی بودن آن، درصد محوشدگی پاسخ، و همچنین موقعیت قله اصلی و میزان پیچیدگی منحنی درخشش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که مواد سنتز شده با سورفکتانت به لحاظ دزیمتری ترمولومینسانس به‌طور نسبی دارای رفتار بهینه‌تری هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Effects of Hydroxyapatite Synthesis Conditions Using Hydrothermal Method on its Thermoluminescence Response from Dosimetry Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Hamideh Daneshvar 1
  • Farhad Manouchehri 1
  • Mostafa Shafaei 2
  • Saied Kakaei 1
  • Farhood Ziaie 1
چکیده [English]

In the current research, hydroxyapatite samples, synthesized by hydrothermal methods was studied from the perspective of thermoluminescence dosimetry. The results of the study were compared and studied with different aspects of dosimetry, including dose-response variations of synthesized samples, degree of its linearity, and the percentage of response fading, as well as the position of the main peak and the degree of complexity of the glow curve. The findings show that surfactant-synthesized substances have a more optimal behavior in terms of thermoluminescence dosimetry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Thermolumienscen
  • Hydrothermal
  • Surfactant
[1] M. Shafaei, F. Ziaie and N. Hajiloo. Thermoluminescence properties of micro and nano structure hydroxyapatite after gamma irradiation, Kerntechnik, 81 (2016) 651–654. [2] R. Alvarez, T. Rivera, J. Guzman, M. Piña-Barba and J. Azorin. Thermoluminescent characteristics of synthetic hydroxyapatite (SHAp), Applied Radiation and Isotopes, 83 (2014) 192–195. [3] C. Sunta. Unraveling thermoluminescence, Springer (2014). [5] A.V. de Alencar, The TL and OSL study of hydroxyapatites for dosimetric applications. [6] M. Mazhdi, F. Torkzadeh and F. Mazhdi. Optical Photoluminescence and Thermoluminescence Properties Investigation of ZnO and Mn Doped ZnO Nanocrystals, Int. J. Bio-Inorg. Hybd. Nanomat, 1 (2012) 233–241. [7] A.S. Shafiqah, Y. Amin, R.M. Nor and D. Bradley. Effect of particle size on the thermoluminescence (TL) response of silica nanoparticles, Radiation Physics and Chemistry, 117 (2015) 102–107. [8] A. Khanafari, T. Akbari and M.R. Sohrab. Comparison of nano-hydroxyapatite productivity by Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescense through encapsulation method, Nanomedicine Journal, 1 (2014) 276–284. [9] M. Shafaei, F. Ziaie, D. Sardari and M. Larijani. Thermoluminescence properties of gamma‐irradiated nano‐structure hydroxyapatite, Luminescence, 31 (2016) 223–228. [10] A. Zarinfar, M. Shafaei and F. Ziaie. Synthesis, Characterization and Thermoluminescence Properties of Nano-Structure Gadolinium Doped Hydroxyapatite (HAP: Gd), Procedia Materials Science, 11 (2015) 293–298. [11] M. Shafaei, F. Ziaie, D. Sardari and M. Larijani. Study on carbonated hydroxyapatite as a thermoluminescence dosimeter, Kerntechnik, 80 (2015) 66–69. [12] N.K. Nguyen, M. Leoni, D. Maniglio and C. Migliaresi,. Hydroxyapatite nanorods: soft-template synthesis, characterization and preliminary in vitro tests, Journal of biomaterials applications, 28 (2013) 49–61. [13] T. Ma, Z. Xia and L. Liao. Effect of reaction systems and surfactant additives on the morphology evolution of hydroxyapatite nanorods obtained via a hydrothermal route, Applied Surface Science, 257 (2011) 4384–4388.