مطالعه مقایسه‌ای دو ساختمان با زیر ساخت متفاوت از نظر نفوذ‌پذیری در برابر گاز پرتوزای رادن

نویسندگان

انرژی اتمی ایران

10.22052/4.3.37

چکیده

غلطت رادن در طبقه همکف دو ساختمان با زیر‌سازی متفاوت با روش فعال، اندازه‌گیری و مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد ساختمان با زیر‌سازی ضد رطوبت در برابر ورود گاز رادن به داخل ساختمان نیز مقاوم‌تر است. غلظت رادن در طبقه همکف ساختمان با زیر‌سازی ضد ‌رطوبت در مقایسه با ساختمان بدون زیر‌سازی ضد رطوبت یازده برابر کمتر است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد غلظت رادن داخل ساختمان با زیر‌ساخت ضد رطوبت تنها 41 درصد بیشتر از غلظت رادن در هوای آزاد اطراف ساختمان می‌باشد. همچنین نتایج اندازه‌گیری انتشار رادن از سطح خاک و در عمق یک متری خاک محل ساخت ساختمان‌ها نشان می‌دهد که غلظت گاز رادن خاک ساختمان شماره 2 نزدیک به 5 برابر بزرگتر از گاز رادن خاک ساختمان شماره 1 است. در صورتی‌که انتشار رادن از خاک ساختمان 2 تنها 30 درصد بیشتر از انتشار رادن از سطح خاک ساختمان 1 است. این اطلاعات نشان می‌دهد انتشار رادن از سطح خاک رابطه مستقیم و خطی با غلظت رادن داخل خاک ندارد. سایر عوامل از جمله بافت خاک، فشردگی و ساختار ماتریس خاک در انتشار رادن از داخل به سطح خاک اثر‌گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of radon gas permeability in two buildings with different sub slab construction

نویسندگان [English]

 • Mansoor Jafarizadeh
 • Mohammad reza Kardan
 • Marzieh Moazen
 • shadi Frahani-Aghdam
 • Ali Fazel-Saatchi
 • samaneh Baradran
 • Mehran Taheri
 • feridoon Mianji
 • Naser Rastkhah
چکیده [English]

Radon concentration was measured in ground floor of two buildings with moisture controlled sub slab construction and slab on the ground. Results show that radon concentration in ground floor of the building with moisture controlled sub construction is more than 11 times smaller than that of the building with slab on the ground. Also indoor radon concentration in this building is about %41 higher than that of free air around the building. The obtained results of radon emanation on the ground surface and soil gas radon in depth of 1 meter show that soil gas radon of building 2 is about 5 times higher than that of building 1. Whereas the radon emanation rat from the ground surface of building 2 is only about 30 percent higher than that of building 1. It is concluded the there is no direc correlation between them. So different parameters such as compressibility of the soil matrix is highly affected on radon emanation from the ground surface.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radon
 • Radon concentration
 • soil gas radon
 • Becquerel
[1] UNSCEAR, Sources, Effects and Risks of Ionization Radiation, Report to the General Assembly, United Nations, New York, (2000). [2] J. H. Lubin, et al. Risk of lung cancer and residential radon in China: pooled results of two studies, Int. J. Cancer. 109 ( 2004). [3] S. Darby, et al. Esidential radon and lung cancer: Detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7,148 subjects with lung cancer and 14,208 subjects without lung cancer from 13 epedimiological studies in Europe. Scand. J. Work. Environ. & Health. 32 (2006). [4] BEIR IV, National Research Council: Report of the Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation: Health Effects of Radon and Other Internally Deposited Alpha Emitters, Washington, DC, National Academy Press, (1988). [5] S. Darby, et al. “Radon in Homes and Risk of Lung Cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies”, British medical journal, Jan 29; 330(7485): 223, (2005). [6] EPA/402-k-01-002, Building radon out, April, (2001). [7] EPA 402/K-12/002, A citizen’s guide to radon, (2012). [8] BHRC publication No. S-626, Regulations for the protection of buildings against the penetration of radongas, Iranian building codes and standards, (1391). (in Persian). [9] EPA “Indoor Radon and Radon Decay Product Measurement Device Protocols” publication, EPA 402-R-92-004 (1992).