ساخت فیلم پلی وینیل کلرید آلاییده شده با کوئیناکرین دی هیدروکلرید و مطالعه ویژگی‌های دزیمتری آن

نویسندگان

انرژی اتمی ایران

10.22052/4.3.21

چکیده

تجزیه رنگ‌های آلی، القا شده با تابش‌های یونیزان[1] مفهومی است که مکرراً برای توسعه ابزارهایی جهت اندازه­گیری دز تابشی بهره‌برداری شده است. در این پژوهش با دلالت بر این مفهوم، آماده‌سازی فیلم‌های پلی‌وینیل‌کلرید آلاییده شده با مقادیر مختلفی از ترکیب کوئیناکرین دی‌هیدروکلرید انجام و قابلیت‌های آن­ها برای دزیمتری پرتوهای گاما در گستره دز 0 تا 60 کیلوگری ارزیابی شد. نتایج حاکی از این بود که فیلم‌های محتوی 2% وزنی کوئیناکرین دی‌هیدروکلرید دارای بهترین پاسخ در گستره دز مورد بررسی و نیز میزان محو‌شدگی 33/3% در مدت زمان 60 روز بوده و از این رو برای دزیمتری دزهای بالا در صنعت پرتوفرآوری مناسب‌اند.

 


[1] Ionization radiation induced decomposition of dyes

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of quinacrine dihydrochloride doped polyvinyl chloride films and study on its dosimetric characteristics

نویسندگان [English]

  • Shahzad Feizi
  • Farhood ziaie
  • arash armin
  • Hadi Fathollahi
چکیده [English]

Ionization radiation induced decomposition of dyes is a concept frequently exploited to develop devices to measure the radiation dose. In this study, using this concept, preparation of polyvinyl chloride films doped with different amounts of quinacrine dihydrochloride were done and their capabilities for dosimetry of gamma radiation doses in the range of 0 to 60 kGy were evaluated. The results showed that films containing 2%w quinacrine dihydrochloride have the best dose response in the investigated dose range and the lowest fading within 60 days. Therefore, these films are suitable for high dose dosimetry in radiation processing industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinacrine dihydrochloride
  • Polyvinyl chloride
  • Dosimetry
  • Gamma ray
[1] S. K. Suman, K. A Dubey, B. B. Mishra, Y. K. Bhardwaj, R. K. Mondal, M. Seshadri, V. Natarajan, L. Varshney. Synthesis of a flexible poly (chloroprene)/methyl red film dosimeter using an environment-benign shear compounding method. Applied Radiation and Isotopes, 98 (2015) 60–65. [2] Y. S. Soliman, A. A. Abdel-Fattah. Leuco crystal violet/poly (vinyl butyral) thin film as a high-dose dosimeter. Radiation Measurements, 49 (2013) 1 -6. [3] M. Kattan, H. AlKassiri, Y. Daher. Using polyvinyl chloride dyed with bromocresol purple in radiation dosimetry. Applied Radiation and Isotopes, 69 (2011) 377–380. [4] S. Feizi, F. Ziaie, M. Ghandi. Using polycarbonate dyed with dansyl chloride for dosimetry in radiation processing. Radiochim. Acta, 103 (2015) 605–612. [5] S. Feizi, F. Ziaie, M. Ghandi. Polycarbonate-based benzo-δ-sultam films for high-dose dosimetry in radiation processing. Radiochim. Acta, 103 (2015) 149–156. [6] A. de Campos, S. M. M. Franchett. Biotreatment effects in films and blends of PVC/PCL previously treated with heat. Braz. arch. biol. technol. 48 (2005) 235-243. [7] A. Jamal, M. M. Rahman, M. Faisal, S. B. Khan. Studies on photocatalytic degradation of acridine orange and chloroform sensing using as grown antimony oxide microstructures. Materials Sciences and Applications, 2 (2011) 676-683. [8] C. S. Lu, C. C. Chen, L. K. Huang, P. A. Tsai, H. F. Lai. Photocatalytic degradation of acridine orange over NaBiO3 driven by visible light irradiation. Catalysts, 3 (2013) 501-516.