اندازه‌گیری دز گامای ایجاد شده توسط نوترون‌های حرارتی در دزسنج‌TLD-700

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی

10.22052/3.4.33

چکیده

پاسخ ایجاد شده توسط واکنش نوترون­های حرارتی با فانتوم آب و مواد تشکیل دهنده بج-دزسنج‌TLD-600,700 در تراشه TLD-700 در یک میدان مختلط نوترون حرارتی-گاما اندازه‌گیری شد. با استفاده از رابطه‌ی مستقیم بین شارش نوترون­های حرارتی و پاسخ گرماتابی حاصل از واکنش نوترون­های حرارتی با فانتوم آب و مواد تشکیل دهنده بج-دزسنج‌گرماتاب، که در تراشه TLD-700 ایجاد می‌شود، یک رابطه تجربی برای بدست آوردن دز مضاعف ایجاد شده توسط نوترون‌های حرارتی، بدست آمد. اندازه‌گیری در دو میدان مخلوط نوترون-گاما‌ی متفاوت نشان داد که استفاده از این رابطه تجربی، بسته به میزان شارش نوترون حرارتی میدان نوترون-گاما، خطا را در تعیین دز گامای محیط تا چندین برابر کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of thermal neutron induced gamma dose inTLD-700

نویسندگان [English]

  • Falamarz Torkzadeh
  • Mansour Jafarizadeh
چکیده [English]

Neutron response Induced in Thermoluminescence Dosimeter TLD-700 chips due to reactions of thermal neutrons with slab phantom and Badge Dosimeter TLD-600,700 materials in a neutron-gamma mixed field was measured. Using the linear relationship between thermal neutron fluence and the thermal neutrons induced TL response with slab phantom, Badge-TLD Materials, an empirical relationship was introduced to obtain the thermal neutron induced additional dose. Measurements in two different neutron-gamma mixed field indicated, that use of this method, depends on the growth of thermal neutron fluence, reduces error in the ambient gamma dose assessment several times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TLD-700
  • Fluence
  • Thermal neutrons
  • Neutron-Gamma Field
  • Secondary gamma
[1] E. Piesch and B. Burgkhardt. Albedo Neutron Dosimetry in Radiation Protection. Radiat. Prot. Dosim. 10 1-4 (1985) 175-188. [2] IAEA, Neutron Monitoring for Radiological Protection. Technical Reports Series 252 (1985). [3] D.E. Hankins. Progress in personal neutron dosimetry. Univ. of Calif. Los Alamos Scientific Lab, Los Alamos, New Mexico 87544 (1969). [4] R.E. Carrillo, R.M. Uribe, G.L. Woodruff, T.G. Stoebe. Lithium Fluoride TLD-700 response to a mixed field therm. neutron and gamma filed. Radiat. Prot. Dosim. 103 1 (2003)29-34. [5] H.M. Liu, P.C. Hsu, T.F. Liaw. Gamma Dose Measurement in a water Phantom irradiated with the BNCT facility at THOR, Rad. Prot. Dos. 95 No. 4 (2001) 353-358. [6] H. Schumacher, R.C. Suares, J.L. Pochar, IAEA. Intercomparison on measurements of the quantity personal dose equivalent Hp(d) in mixed (neutron-gamma) fields – Analysis of results(2003). [7] IAEA, Calibration of Radiation Protection Monitoring Instruments. Safety ReportsSeries 16 (2000).