کلیدواژه‌ها = شتاب‌دهنده‌ی خطی واریان مدل C/D2100
بررسی عوامل اثرگذار بر طیف انرژی فوتون دستگاه شتاب‌دهنده‌ی خطی MV 18 واریان مدل C/D2100

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 45-53

10.22052/8.1.2

سمیرا رازقندی؛ کیهاندخت کریمی شهری؛ محمد مهدی فیروزآبادی