کلیدواژه‌ها = دزیمتری نوترون
تعیین دز نوترون و گاما در راکتور تحقیقاتی MNSR

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 53-58

محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری


محاسبات دز نوترون در حادثه بحرانیت JCO در Tokaimura با کد MCNPX

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 15-20

10.22052/4.2.15

محمدرضا شجاعی؛ حسین محمدی


تفکیک دز نوترون و گاما در میدان‌های آمیختۀ( n-γ (Am-Be, 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 13-18

10.22052/3.1.13

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ محسن محرابی


بهینه‌سازی پاسخ دزیمتری نوترون در بازه انرژی حرارتی و سریع برای آشکارساز دیودی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-8

10.22052/2.2.1

حسین ذکی دیزجی؛ فریدون عباسی دوانی؛ طیب کاکاوند