کلیدواژه‌ها = ضریب نفوذ گاز رادن
اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 7-14

10.22052/1.3.7

یاسمن نصیر زاده؛ عباس حسینی رنجبر؛ علی نگارستانی