کلیدواژه‌ها = پرتوزایی طبیعی
ارزیابی سطوح تابش هسته‌های پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-57

10.22052/rsm.2022.113640

رضا پورایمانی؛ منصوره تاتاری؛ سحر ماندگاری میمندی؛ منیره محبیان


محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 27-30

10.22052/2.2.27

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام سلیمی؛ الهام صدق گویا


اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-14

10.22052/1.2.11

فرید اصغری زاده؛ محمد اسماعیل نژاد؛ پانته آ پورده؛ فرامرز معطر؛ اصغر صدیق زاده؛ الهام صدق گویا؛ پروین نصیری