نویسنده = فرید اصغری زاده
محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 27-30

10.22052/2.2.27

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام سلیمی؛ الهام صدق گویا


اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-14

10.22052/1.2.11

فرید اصغری زاده؛ محمد اسماعیل نژاد؛ پانته آ پورده؛ فرامرز معطر؛ اصغر صدیق زاده؛ الهام صدق گویا؛ پروین نصیری