مجله سنجش و ایمنی پرتو- معرفی مدیران
سردبیر و مدیران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/10 | 
  سردبیر و مدیران مجله

  سر دبیر: مصطفی زاهدی فر - استاد دانشگاه کاشان

  مدیر مسئول: احمد رمضانی مقدم - دانشیار دانشگاه کاشان

  مدیر اجرایی: احسان صادقی - دانشیار دانشگاه کاشان

      ویراستار ادبی  و صفحه آرا: ماجده مردانیان  - دانشجوی دکتری

نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.76.34.fa
برگشت به اصل مطلب