مجله سنجش و ایمنی پرتو- راهنمای پرداخت هزینه
راهنمای پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
بدین وسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند از زمان دریافت یک مقاله تا زمان چاپ آن فرایندهای متعددی صورت می گیرد که مشمول انجام هزینه است. بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ بابت پذیرش مقالاتی که از تاریخ  ۱۴۰۰.۰۵.۱۵ به بعد ارسال شوند مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اخذ می گردد. که ۵۰ درصد اولیه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه‌ی حق چاپ از نویسنده و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار ( قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود. واریز ها به شماره حساب ۱۶۰۹۰۶۰۲۰۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان (به نام سایر منابع درآمدی معاونت پژوهشی) انجام می شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.71.29.fa
برگشت به اصل مطلب