مجله سنجش و ایمنی پرتو- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس : کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - دانشکده فیزیک- دفتر مجله سنجش و ایمنی پرتو
کد پستی: 8731753153
تلفن: 55913043-031
فکس: 55511126-031
پست الکترونیکی: rsmkashanu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب