مجله سنجش و ایمنی پرتو- معرفی هیئت ویراستاران
معرفی هیئت ویراستاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیئت ویراستاران مجله

  سیدمحمودرضا آقامیری- استاد دانشگاه شهید بهشتی-دریافت رزومه

 محمد تقی بحرینی طوسی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد-دریافت رزومه

  احمد بیطرفان رجبی -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران- دریافت رزومه

  محمدرضا دیوبند-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-دریافت رزومه

  مصطفی زاهدی فر - استاد دانشگاه کاشان-دریافت رزومه

  رضا فقیهی - استاد دانشگاه شیراز-دریافت رزومه

  محمد رضا کاردان - دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران-دریافت رزومه

  سیدمحمدجواد مرتضوی - استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دریافت رزومه

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب