آنالیز ایمنی پرتویی، 2 مدل از تکنیک‌های رادیوگرافی صنعتی در تست جوش لوله‌ها به کمک نرم‌افزار SuperMc 3.2

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله به کمک نرم‌افزار SuperMc 3.2، 2 مدل تکنیک رادیوگرافی جوش لوله‌ها که در بین رادیوگراف ها مرسوم‌تر هستند (دو دیواره و یک تصویر (DWSI) و تکنیک یک دیواره و یک تصویر (SWSI) فیلم بیرون لوله و چشمه پرتوزا درون لوله) بدون استفاده از کولیماتور و از منظر ایمنی و ریسک خطر پرتویی موردمطالعه قرارگرفت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، به دلیل عدم استفاده از کولیماتور ریسک خطر پرتویی در تکنیک DWSI، بسیار بالا بوده، لذا اگر پرتونگار نتواند در مدت‌زمان شوت کردن چشمه خود را به‌موقع به منطقه آزاد برساند ممکن است در یک روز بیش از 150 میکروسیورت دز دریافت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiation Safety Analysis, 2 Models of Industrial Radiography Techniques in Tubes Testing Using SuperMc 3.2

نویسندگان [English]

  • Mahdi Izadi
  • Siyamac Parsaee
چکیده [English]

In this article, we used SuperMc 3.2 Software for have studied two models of welding radiographic techniques that are more common in radiographs (Dobell Walls and Single Image (DWSI) and Single Wall and Single Image (SWSI) technique) , without the use of a collimator and in terms of radiation risk and radiation safety. According to results, Due to the lack of a collimator, the risk of radiation in the DWSI technique is very high. Therefore, if the radiographer could not reached the free zone in time of shooting, it may receive more than 150 micro-Sievert of doses per day

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Radiography
  • Gamma Flux
  • DWSI
  • SWSI
  • Activate
[3] IAEA.. Industrial Radiography Training Course Series (No. 3). (1992). [4] ASME. Article 2, Radiographic Examination (Section. V). (2003). [5] TWI Ltd. Practical Radiography. (Rev 2). (2005). [6] FDS-Team. SuperMC User Manual-EN. (V 3.2).