کلیدواژه‌ها = دوزیمتری
میزان قرار گیری در معرض تابش در بخش پزشکی هسته ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 233-237

احلام آل منیع؛ شیما سنیسل بچاری؛ شیدا کاویانی


مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 37-44

10.22052/7.1.37

مجتبی ارجمند؛ فریبا قاسمی؛ پیمان رفیعی؛ حسین پوربیگی