نویسنده = شاهین ابراهیم پور
طراحی و ساخت دستگاه رادیو گرافی پرتو ایکس

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 201-204

ماهان احمدی؛ شاهین ابراهیم پور؛ محمد تقی احمدی؛ هادی گودرزی


طراحی و ساخت هلدینگ شتاب دهنده در دستگاه رادیو گرافی پژوهشی جهت حذف سرب کوبی اتاق اشعه ایکس و افزایش ایمنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 205-208

ماهان احمدی؛ شاهین ابراهیم پور؛ محمد تقی احمدی؛ هادی گودرزی