مجله سنجش و ایمنی پرتو- نوع مقالات قابل انتشار در نشریه
نوع مقالات قابل انتشار در نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/10 | 
این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی ، کاربردی، مفهومی و مروری* حاصل از پژوهش‌های اصیل در زمینه سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است و از پذیرش مقالات ترویجی و گزارش‌های فنی معذور است.

*مقالات مروری صرفا با درخواست قبلی از طرف هیئت ویراستاران از نویسنده دریافت و موردبررسی قرار می گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.79.37.fa
برگشت به اصل مطلب