Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement

مجله سنجش و ایمنی پرتوVolume 7, Number 1 (2019-3)


Shielding simulations for safe use of curtain electron accelerator by MCNP4C
شبیه‌سازی حفاظ جهت استفاده ایمن از شتاب دهنده پرده‌ای الکترون با MCNP4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of variable relative biological effectiveness and the creation of homogenous biological dose in the tumor region in helium ion radiation to the V79 cell line
ارزیابی اثر زیستی نسبی متغیر و تولید دز زیستی یکنواخت در ناحیه تومور در تابش یون هلیوم به رده سلولی V79
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dosimetric investigation of beta-emitting ophthalmic plaques for treatment of ocular tumors
مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the photon and thermal neutron dose values of contralateral breast surface undergone breast cancer radiation therapy
اندازه گیری دز پرتوهای فوتونی و نوترون حرارتی سطح پستان دگرسو در پرتودرمانی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation of dosimetry response of nanocomposite of polystyrene-multiwall carbon nanotube in gamma radiation field
بررسی تجربی پاسخ دزیمتری نانوکامپوزیت پلی استایرن/ نانولوله کربن چند دیواره در میدان پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of radon-222 and radium-226 radioactivity concentration in the mineral and drinking water of Sareyn city
ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of neutron direct damages at energies of 0.1-2 MeV on the DNA molecules with atomic structure deduced using Geant4 toolkit
بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 5 (2018-12)


Estimation of fetal absorbed dose from low-dose attenuation-correction CT in PET / CT imaging by using the Body Builder Phantom
ارزیابی دز جذبی جنین، ناشی از انجام تصحیح تضعیف پرتوها در تصویربرداری پت سی تی، با استفاده از فانتوم بدن ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculations of absorbed dose and energy dependent of small-scale dosimeters for photons beam therapy
محاسبه دز جذبی و وابستگی به انرژی دزیمترهای مقیاس کوچک برای باریکه های فوتون درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the changes of electrical characteristics of Bipolar Junction Transistors, before and after gamma irradiation
بررسی تغییرات مشخصه‌های الکتریکی ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی، قبل و پس از پرتودهی گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the risk for the second cancers induction in healthy tissues during the radiation therapy of liver’s tumor
برآورد خطر القای سرطان های ثانویه در ارگان های سالم در طول رادیوتراپی تومور کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of public exposure in high background natural radiation areas (HBNRAs) of Ramsar
اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Producing 65Zn and 60Co gamma sources for energy and efficiency calibration of gamma spectrometry systems
ساخت چشمه‌های گامای 60Co و 65Zn به منظور سنجه‌بندی انرژی و بهره سیستم‌های طیف‌سنجی گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and characterization of Epoxy/Lead oxide nano-composite for shield against gamma and X-rays
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلیمری اپوکسی/ اکسید سرب به عنوان حفاظ در برابر پرتوهای ایکس و گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2018-9)


Study on effect of detector type in estimating buildup factor of gamma-rays by monte carlo simulation based on variance reduction
بررسی اثر نوع آشکارساز بر برآورد ضرایب انباشت پرتوهای گاما با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بر اساس کاهش واریانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the capability of plastic scintillation detectors in design of a muon radiography system by Geant4 code
بررسی استفاده از آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی در طراحی یک سیستم رادیوگرافی میون با استفاده از کد Geant4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Siemens primus accelerator simulation using EGSnrc Monte Carlo code and gel dosimetry validation with optical computed tomography system by EGSnrc code
شبیه سازی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس MeV 6 با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلوی EGSnrc و تأیید ژل دزیمتری با سیستم برش نگاری رایانه ای نوری توسط کد EGSnrc
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth of CsI(Tl) crystals doped with Ca and Tm and investigation of its scintillation characteristics
بررسی خواص سوسوزنی بلورهای CsI(Tl) رشد داده شده با آلاینده‌های Ca و Tm
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monte Carlo calculations of dose distribution for the treatment of gastric cancer with proton therapy
محاسبه توزیع دز در پروتون درمانی سرطان معده به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and dosimeter design of the stationary and mobile model truck inspection system with electron linear accelerator radiation source
طراحی حفاظ و دزیمتری سامانه بازرسی کانتینری مدل ثابت و سیّار با منبع تابش شتابدهنده خطی الکترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of natural ventilation on reducing indoor radon concentration
نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-8)


Experimental comparison of thermal neutron absorption cross section in nano and micro particles
مقایسه تجربی سطح مقطع جذب نوترون‌های حرارتی در ذرات با مقیاس نانو و میکرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of neutron contamination on pacemaker in photon beam radiotherapy by LINAC using the Monte Carlo method
تاثیر آلودگی‌های نوترونی ناشی از هد شتابدهنده خطی بر پیس میکر بیماران قلبی در رادیوتراپی با استفاده از روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unexpected dose and the biological effect of neutron contamination in linear accelerators
دز غیرمنتظره و اثر بیولوژیکی ناشی از آلودگی نوترونی در شتاب‌دهنده‌های خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the trajectory and amount of radioactive materials effluence in the atmosphere due to operation of Fars proposed research reactor
بررسی مسیرهای پراکندگی و میزان پخش مواد رادیواکتیو در جو ناشی از عملکرد راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiation Safety Analysis, 2 Models of Industrial Radiography Techniques in Tubes Testing Using SuperMc 3.2
آنالیز ایمنی پرتویی، 2 مدل از تکنیک‌های رادیوگرافی صنعتی در تست جوش لوله‌ها به کمک نرم‌افزار SuperMc 3.2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of airkerma conversion factor to personal dose equivalent at various depths using the Monte Carlo Code GATE
محاسبه فاکتور تبدیل کرمای هوا به معادل دز فردی در عمق‌های مختلف با استفاده از کد مونت‌کارلویGATE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and thermoluminescence properties investigation of nano-structured alumina for high dose measurement
سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختارآلومینا برای اندازه‌گیری دزهای بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of atmospheric dispersion from ANPP hypothetical accident based on Fukushima accident by HYSPLIT model
بررسی پراکندگی جوی مواد از حادثه‌ی فرضی در نیروگاه هسته‌ای ارمنستان طراحی‌شده بر اساس حادثه‌ی فوکوشیما با استفاده از مدل HYSPLIT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding
اندازه‌گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the temperature dependence of refractive index in water phantom for precise monitoring of the absorbed dose by radiation therapy techniques
اندازه‌گیری تجربی وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب برای پایش دقیق دز جذبی در روش‌های پرتودرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-6)


Investigation of lung normal tissue doses in lung tumors radiation therapy using both gated and conventional radiotherapy
بررسی دز رسیده به بافت‌ سالم ریه در پرتودرمانی تومورهای ریوی به دو روش پرتودرمانی گیتد و معمولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of entrance skin dose and organ dose in cephalometry
اندازه‌گیری دز ورودی پوست و دز دریافتی ارگان‌های مختلف در لترال سفالومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Airborne gamma ray spectrometry improvement using autoregressive integrated moving average model
بهبود طیف‌سنجی گاما در پایش هوایی پرتویی با استفاده از الگوی میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of buildup factors of gamma source with continuous energy spectrum for water, iron, and lead by Monte Carlo Code
محاسبه ی ضرایب انباشت چشمه ی گاما با طیف انرژی پیوسته برای آب، آهن و سرب به وسیله ی کد مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of an electric and magnetic field survey meter for assessing the health of workers of electric power substations
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی به منظور ارزیابی سلامت شاغلین و مردمِ در معرض این میدان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental comparison of dosimetry and detection response of micro/ nano WO3-PVA composite to gamma and neutron beams
مقایسه تجربی پاسخ آشکارسازی و دزیمتری میکرو/ نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل- اکسید تنگستن به پرتوهای گاما و نوترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of LiF:Sr,Ce dosimeter using melting method and study of its thermoluminescence properties
ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-3)


Accurate determination of cellular S-values for monoenergetic electron sources and beta emitting radionuclides using Geant4-DNA Monte Carlo code
تعیین دقیق مقادیر S سلولی برای چشمه های تک انرژی الکترون و رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of hard X-Ray energy spectrum in Damavand Tokamak by bremsstrahlung spectrometer
اندازه گیری طیف انرژی پرتوهای ایکس سخت توکامک دماوند با استفاده از یک طیف‌سنج تابش ترمزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Radon-222 concentration in girl's elementary schools of Yazd city
اندازه‌گیری غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation in the effects of MRI receive bandwidth on PAGATUG polymer gel dosimeter response
بررسی تأثیرات پهنای باند دریافتی تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی پلیمری PAGATUG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of failed fuel in a reactor core by using burnup and power peaking factor monitors
شناسایی سوخت معیوب در قلب راکتور تهران با استفاده از شاخص های میزان مصرف سوخت و ضریب بیشینه قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a microdosimeter designed for measurement of neutrons dose-equivalent in mixed neutron-gamma fields
ارزیابی یک میکرودزیمتر طراحی شده به منظور اندازه گیری معادل دز نوترون ها در میدان های آمیخته ی نوترون-گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of background track reduction in polycarbonate solid-state nuclear track detectors
بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2017-12)


Application of double-exposure digital holographic interferometry method for calculating the absorbed dose in poly(methyl methacrylate) environment
به کارگیری روش تداخل سنجی تمام نگاری دیجیتال با نوردهی دوگانه برای محاسبه توزیع دز جذبی در پلیمر پلی متیل متاآکریلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of the ratio of absorbed dose to different tissues to water for medical accelerators of Electa 25MV and Siemens 6MV
محاسبه نسبت دز جذبی بافت های مختلف به آب برای شتابدهنده های درمانی الکتا 25 مگاولتی و زیمنس 6 مگاولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population doses due to indoor gamma radiation exposure in Ramsar
دز دریافتی مردم رامسر در اثر مواجهه با پرتوهای گاما در داخل منازل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burn up and neutronic evaluation of thorium-uranium fuel in heavy water research reactors using MCNPX code
محاسبات مصرف سوخت و پارامترهای نوترونیک مربوط به رآکتورهای آب سنگین تحقیقاتی با سوخت اورانیوم- توریوم توسط کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dosimetry calculations and comparison of dose distribution of two models of iodine-125 sources used in brachytherapy
محاسبات دزیمتری و مقایسه توزیع دز در اطراف دو مدل چشمه ید 125 در براکی تراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of infant phototherapy lamps in Iran and comparison of fluorescent lamp with them
ارزیابی نور لامپ های فتوتراپی نوزادان و مقایسه نور لامپ های فلورسنت روشنایی با آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of ultraviolet and gamma rays on arsenic tolerance in the bioleaching process
مقایسه تأثیر پرتو‌های فرابنفش و گاما در تحمل آرسنیک در فرآیند فروشویی‌زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-9)


Simulation of silver nanoparticle radio-sensitized tumor and evaluation of dose enhancement in photon therapy
شبیه‌ساز تومور فعال سازی شده توسط نقره و برآورد بهبود دز در فوتون درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of electric and magnetic fields of energy-saving compact fluorescent lamps in terms of radiation protection
ارزیابی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی لامپ‌های کم مصرف از نوع فلورسنت فشرده از دیدگاه حفاظت پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose calculations of microbeam radiation therapy (MRT) in water and head equivalent phantoms using GEANT4 simulation
محاسبات دزیمتری برای رادیوتراپی با میکروباریکه های تابش سینکروترون در فانتوم آب و معادل سر توسط کد مونت کارلوی Geant4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dispersion of radioactive materials due to an accidents in the nuclear power plants around Iran
الگوهای پراکندگی مواد پرتوزای رهاشده در اثر وقوع سوانح در نیروگاه های هسته ای اطراف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the attenuation ability of the composites containing micro and nano-sized tungsten oxide and lead oxide as diagnostic X-ray shields
بررسی قابلیت تضعیف کامپوزیت های حاوی میکرو و نانوذرات تنگستن و سرب به عنوان حفاظ پرتوهای X تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid dose as a result of radiation therapy for head and neck malignancies in Ramezanzadeh radiotherapy center of Yazd
برآورد دز جذبی تیروئید ناشی از پرتودرمانی سر‌ و ‌گردن در مرکز شهید رمضان زاده یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of dosimetric characteristics of new 192Ir brachytherapy source using thermoluminescent dosimeters
تعیین پارامترهای دزیمتریک چشمه‌ جدید براکی‌تراپی ایریدیوم-192 توسط دزیمتری گرمالیانی (TLD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-6)


Simulation of coronary brachytherapy with 188Re radioactive stent and calculatig absorbed dose of vital organs near stent
شبیه سازی براکی تراپی رگ کرونر با استنت پرتوزای Re188 و محاسبه دز جذب شده در اندام های حیاتی نزدیک استنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological dose estimation of ionizing radiation by using micronucleus assay
دزسنجی زیستی با استفاده از سنجش ریزهسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha radiation detection by using of Micro Pattern Gas Detectors in SQS mode
آشکارسازی پرتوهای آلفا با استفاده از کارکرد آشکارسازهای گازی مقیاس ریز در مد SQS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ِِِِMonte Carlo simulation of a neutron irradiating system for determining efficiency of thermal neutron detectors
شبیه‌سازی مونت کارلو یک دستگاه پرتودهی نوترونی به منظور تعیین بازده آشکارسازهای نوترون‌های حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of mass attenuation coefficient for Rhizophora as a tissue equivalent using MCNPX
محاسبه ضریب تضعیف جرمی چوب ریزوفورا به عنوان ماده معادل بافت با کمک کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of MgSO4 nanoparticle doped with Cu by hydrothermal method and investigation of its thermoluminescence properties in gamma irradiation
سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آن‌ها در پرتودهی گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of selenium content in Wheat of different regions of Kashan by Neutron Activation Analysis in the Miniature Neutron Source Reactor
اندازه‌گیری مقدار سلنیوم موجود در گندم نواحی مختلف شهر کاشان به روش فعالسازی نوترونی در رآکتور مینیاتوری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-3)


DNA damage estimation in the large field of 6 MV x-ray LINAC
تخمین آسیب DNA بافت بدن ناشی از دز تابش‌های یونیزان در میدان‌های بزرگ شتاب‌دهنده خطی 6 مگاولتی فوتونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of public exposure to microwave emissions of the wireless systems (Wireless) Qazvin University of Medical Sciences
مطالعه مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار‌یافته از سامانه‌های بدون‌ سیم (Wireless) دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History and developing procedure of personal dosimetery services in Iran
پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of thermal quenching parameters of TLD-100 dosimeter
تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypothetical dosimetry calculations in PGNAA by using ORNL-MIRD phantom and Monte Carlo computational code
محاسبات دزیمتری سیستم فرضی P‌GNAA با استفاده از فانتوم ORNL-MIRD و کد محاسباتی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on neutron cross section libraries used in MCNP code for PGNAA simulation
بررسی و انتخاب کتابخانه‌های سطح مقطع نوترون در کدMCNPX جهت شبیه‌سازی PGNAA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and simulation of 2MV electrostatic accelerator tube
طراحی و شبیه‌سازی ستون شتابدهنده دوترونی الکترواستاتیکی 2MV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2016-12)


Study on thermoluminescence properties of europium doped Nano-Structure hydroxyapatite
بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study gamma radiation protection properties of silicon rubber-bismuth oxide nanocomposites: Synthesis, characterization and simulation
ساخت، مشخصه‌یابی و شبیه‌سازی خواص حفاظت در برابر پرتوی گامای نانو‌کامپوزیت لاستیک سیلیکون آمیخته با نانو‌ذرات اکسید بیسموت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The gelatin concentration effect onultrasonic characterization of MAGIC-f polymer gel in 36 Gy absorbed dose
اثرغلظت‌های مختلف ژلاتین در دز 36 گری پرتوهای گاما بر پارامترهای فراصوتی ژل پلیمر MAGIC-f
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of source energy effect on the quality of counting profile obtained using gamma scanning technique in troubleshooting of a lab-scale tray type column
بررسی تأثیر انرژی چشمه بر روی کیفیت پروفایل شمارش بدست آمده از تکنیک اسکن به کمک پرتوهای گاما در عیب یابی یک ستون تقطیر سینی دار آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study of using PIN semiconductors for diagnostic X-ray radiation dosimetry
امکان سنجی بکارگیری عناصر نیمه هادی از نوع PIN به منظور دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of UV ray effective on TLD-500 as a chip and nano powder
بررسی اثرات اشعه UV بر روی TLD-500 به صورت قرص و نمونه پودری در ابعاد نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upgrade of Tehran research reactor safety with the second shutdown system: Case study of radioactive pollutions release due to occurrence of core meltdown accident
ارتقای ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم: مطالعه موردی انتشار آلاینده-های پرتوزای ناشی از وقوع حادثه ذوب قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-9)


The investigation of reinforcement phase distribution on electrical conductivity of Polymer-Carbon nanotube composite as radiation dosimeter: A Monte Carlo Method
مطالعه اثر توزیع فاز سخت بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانو‌لوله کربن به عنوان دزیمتر پرتو با بهره‌گیری از روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new technique to measure the parameters of transuranium alfa-emiter sources
روشی جدید برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of radon gas permeability in two buildings with different sub slab construction
مطالعه مقایسه‌ای دو ساختمان با زیر ساخت متفاوت از نظر نفوذ‌پذیری در برابر گاز پرتوزای رادن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of total ionizing dose radiation effect on telecommunication satellite by GEANT4
شبیه‌سازی اثر تشعشعی دز یونیزان کل بر ماهواره مخابراتی با جعبه ابزار GEANT4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of quinacrine dihydrochloride doped polyvinyl chloride films and study on its dosimetric characteristics
ساخت فیلم پلی وینیل کلرید آلاییده شده با کوئیناکرین دی هیدروکلرید و مطالعه ویژگی‌های دزیمتری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dead layer variation modeling for precise HPGe efficiency calculation of samples in marinelli using MCNP computer code
مدلسازی تغییرات ضخامت لایه مرده در شبیه‌سازی M‌CNP آشکارساز HPGe جهت بهینه‌سازی محاسبه بازده شمارش نمونه‌های داخل ظرف مارینلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the location and the direction of detector in order to minimize the gamma-rays buildup factor
بررسی مکان و راستای آشکارساز جهت مینیمم نمودن ضریب انباشت شار پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-6)


Neutronic core calculations of Bushehr VVER-1000 reactor and investigating the control rod worth using MCNPX code
محاسبات نوترونیک قلب رآکتور VVER-1000 بوشهر و بررسی ارزش میله کنترل توسط کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of intensity and energy spectrum of neutrons during the production of radiopharmaceutical FDG
تعیین شدت و طیف نوترون‌های به‌وجودآمده در حین تولید رادیوایزوتوپ18F
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of SrSO4: Dy nano-crystalline as an EPR dosimeter and studying its dosimetry features
ساخت دزیمتر EPR نانوبلور استرانسیوم سولفات آلاییده با دیسپرسیوم و بررسی خواص دزیمتری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radio protective effects of Cerium Salt against Gamma-ray-induced structural changes in Bovine Serum Albumin
مطالعه اسپکتروسکوپی اثر محافظ پرتویی نمک سریم بر تغییرات ساختاری پروتئین آلبومین سرم گاوی القاء شده توسط پرتو گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of neutron dose in the JCO criticality accident in Tokaimura with MCNPX
محاسبات دز نوترون در حادثه بحرانیت JCO در Tokaimura با کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on carbon effect on EPR response of gamma irradiated hydroxyapatite synthesized via chemical method
مطالعه اثر کربن بر پاسخ EPR نمونه هیدروکسی اپتایت سنتز شده به روش شیمیایی تحت تابش پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of a new neutron radiography system at Tehran Research Reactor
طراحی و ساخت یک سیستم جدید پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-3)


The production mechanism and characteristics of Cherenkov radiation in the soft X-ray region
مکانیسم تولید و ویژگی‌های تابش چرنکوف در ناحیه اشعه ایکس نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of the cytogenetic methods in biological dosimetry
مروری بر انواع روش‌های سیتوژنتیک در دزیمتری بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of bone tissue heterogeneity on the distribution of the dose of brachytherapy source Pd103 MED3633 model using the Monte Carlo method
بررسی اثر ناهمگنی بافت استخوان بر توزیع دز چشمه‌ی براکی‌تراپی 103Pd مدل MED3633 به روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and manufacturing the Triple RETGEM detector
طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of virtual point detector location in HPGe planar detector for 13-661 keV photon energies by using filter paper sources
ارزیابی مکان آشکارساز نقطه‌ای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی k‏eV661-13با استفاده از چشمه‌های فیلتر کاغذی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability analysis of MnO2-PAN absorbant of cesium-137 radionuclide against gamma rays
سنجش پایداری جاذب سزیم پرتوزا MnO2-PAN در برابر پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effective dose during BNCT at TRR epithermal facility
ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2015-12)


Synthesis and investigation of dosimetry properties of SrF2 nanoparticles doped with Yb impurity
سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of thermal neutron induced gamma dose inTLD-700
اندازه‌گیری دز گامای ایجاد شده توسط نوترون‌های حرارتی در دزسنج‌TLD-700
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability analysis of new composite Cerium Molybdate -polyacrylonitrile against irradiation with dose of gamma rays
بررسی پایداری ترکیب جدید سریم‌مولیبدات بر روی بستر پلی‌اکلیرونیتریل در برابر دز زیاد تابشهای یونیزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dose reduction on the product edges irradiated by Rhodotron TT-200 EB accelerator on the radiation processing parameters
محاسبه و اندازه‌گیری اثر کاهش دز جذبی در لبه‌های محصول بر پارامترهای سیستم شتابدهنده الکترونی رودوترون مدل TT-200
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of 99Mo breakthrough in 99mTc radiopharmaceutical solution
بررسی مقدار مولیبدن99 موجود در محلول رادیوداروی تکنسیمm99
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of CdWO4 nanopowder based on acetate and nitrate and comparison of their properties as a detector of alpha particles
سنتز و مشخصه‌یابی نانوپودر سوسوزن کادمیم تنگستات بر پایه استات و نیترات و مقایسه ویژگی آنها به عنوان شمارشگر ذرات آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose estimation of prostate and near organs during brachytherapy and the effect of scattering on it using MCNP4C
تخمین دز پروستات و اندام های مجاور آن در حین براکی تراپی پروستات و بررسی پراکندگی بر میزان دز با استفاده از کد MCNP4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-9)


Simulation of absorbed dose rate for apple in a gamma cell 220 device using MCNPX code
شبیه سازی آهنگ دز جذب شده سیب درختی در سامانه گاما سل 220 با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of collimation on CT Dose distribution using EBT film and PMMA phantom
ارزیابی تغییرات توزیع دز در مقطع نگاری کامپیوتری با تغییر موازی سازی با استفاده از فیلم EBT و فانتوم PMMA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on treatment of superficial tumors with Tehran research reactor BNCT neutron beam
امکان سنجی درمان تومورهای سطحی با استفاده از باریکه نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران به روش نوترون درمانی با بور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of a microstrip proportional detector for radon and daughter detection by MCNPX Code
شبیه سازی یک آشکارساز تناسبی میکرو نواری برای آشکارسازی گاز رادن و دختران با کد مونت کارلو (MCNPX)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of regulatory structure and safety approaches in nuclear and aviation industries
مقایسه ساختار نظارتی و روش‌های نیل به ایمنی در صنایع هسته‌ای و هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of thermoluminescence glow peaks of Lif:Mg,Cu,P nanoparticles by using Monte Carlo method
شبیه سازی قله‌های ترمولومینسانس نانوذراتLiF:Mg,Cu,P با استفاده از روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dosimetry of a dual-energy cargo inspection system using monte carlo simulation
دزیمتری یک سیستم بازرسی کانتینرها با پرتوهای فوتونی دوانرژی با شبیه سازی مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-6)


The flux density simulation of radon progeny alpha particles in the lung bronchial cylindrical airway using MCNPX code
شبیه‌سازی شار ذرات آلفای ساطع‌شده از دختران رادن استنشاق‌شده در مسیرهای هوایی استوانه‌ای برونشیال ریه با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In depth hydrogen measurement of porous silicon by elastic recoil detection analysis
اندازه‌گیری هیدروژن در عمق نمونۀ سیلیکان متخلخل به روش آشکارسازی ذرات پس‌زده از برخورد کشسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of pure NaCl particles with different sizes and investigation of their thermoluminescence properties under γ irradiation
ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه‌های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mont Carlo study on validation of intraoperative radiation therapy accelerator (LIAC) head
اعتبارسنجی سر شتاب‌دهندۀ پرتودرمانی حین عمل‌ جراحی LIAC با استفاده از روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of radon distribution in spa’s and comparsion of experimental results with numerical analysis
بررسی توزیع گاز رادون منتشرشده از آبگرم‌های معدنی در فضای بسته و مقایسۀ نتایج تجربی با مقادیر شبیه‌سازی عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manufacturing and testing of a Neutron Thermopile detector at Tehran research reactor’s thermal column
ساخت و آزمایش آشکارساز ترموپیلی نوترون در ستون حرارتی رآکتور تحقیقاتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The feasibility of a shield for the 241Am-9Be source using industrial wastes by experimental methods and genetic algorithm
امکان‌سنجی ساخت حفاظ برای چشمۀ نوترونی امرسیوم- برلیوم با به‌کارگیری پسماندهای صنعتی به روش تجربی و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-3)


Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital
بررسی و اندازه‌گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعۀ ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of extremely low frequency magnetic fields exposure of the thermal power plant employees and its possible effect on insomnia severity and sleepiness
بررسی مواجهۀ کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی در فرکانس بی‏نهایت کم و اثر احتمالی آن بر شدت بی‌خوابی و خواب‌آلودگی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of the modulation transfer function in digital radiology for system of quality control
محاسبۀ تابع انتقال مدولاسیون برای بررسی کنترل کیفی در رادیولوژی دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation a water calorimeter for low dose electron beam in therapy level, using MCNP4C computer code
شبیه‌سازی کالریمتر آب برای گسترۀ دز پایین باریکۀ الکترون سطح درمانی با استفاده از کد کامپیوتری MCNP4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theseparation of gamma and neutron doses inmixed gamma-neutron radiation fieldusing α-Al2O3:C (TLD-500) dosimeter
تفکیک دز نوترون و گاما در میدان‌های آمیختۀ( n-γ (Am-Be, 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of silver-activated zinc sulfide (ZnS:Ag) scintillation detector for counting alpha particles
تولید آشکارساز سوسوزن سولفید روی آلاییده با نقره[ZnS(Ag)] برای شمارش ذرات آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new multistage etching method for calibration of CR-39 nuclear track detector for alpha particles spectroscopy
روش جدید خورش چندمرحله‌ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته‌ای 39CR- برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-12)


Evaluation of public dose due to natural radiation of Gamma and Radon in Kashan city in Iran
ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radon and Thoron measurements in active faults of North-East of Iran
اندازه‌گیری گاز رادون و تورون در مجاور گسل های فعال شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital
محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت ا...خوانساری اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multilayer shielding simulation for a cylindrical 241Am-Be source in order to further reduce neutron equivalent dose using MCNP5 code
شبیه‌سازی حفاظی چندلایه برای یک چشمه استوانه‌ای 241Am-Beبه‌منظور کاهش هرچه بیشتر دز معادل نوترون با استفاده از کد MCNP5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sintering on thermoluminescence response of hydroxyl apatite nano-structure synthesized via hydrolysis method from dosimetric point of view
تأثیر عملیات پخت بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپاتیت نانوساختار فراهم‌‌شده به روش هیدرولیز از دیدگاه دزیمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The measurements of CTDIw and DLP in routine CT protocols and comparison with reference dose level in Kashan, Iran
بررسی میزان‌ CTDIwوDLP در پروتکل‌های معمول CT دربیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 1393 ومقایسه آن با ‌میزان دز مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of neutron spectrum in northwest beam tube of Tehran research reactor for BNCT, by MCNP code
بهینه سازی طیف نوترونی در بیم تیوب شمال غربی راکتور تحقیقاتی تهران جهت استفاده در روش درمانی نوترون تراپی با بور، توسط کد محاسباتی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-9)


Determination of proton energy range in thyroid gland therapy and calculation of energy distribution of protons and neutrons from the (p,n) reaction in this gland using MCNPX code
تعیین بازۀ مناسب انرژی پروتون در درمان غدۀ تیروئید و محاسبۀ درصد توزیع انرژی پروتون و نوترون حاصل از واکنش (p,n) در این غده با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of adsorption effect of Ramsar local green algae on 226Ra concentration in water
بررسی جذب هسته پرتوزای Ra226موجود در آب به‌وسیلۀ جلبک‌ سبز منطقه‌ای رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a single-beam gamma densitometer for void fraction measurement in a rectangular channel
امکان‌سنجی به‌کارگیری روش گاما دنسیتومتری در اندازه‌گیری ضریب کسر حفرۀ جریان دوفازی در کانالی با مقطع مربعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and fabrication of a new parallel plate ionization chamber for diagnostic X-Ray dosimetry
طراحی و ساخت یک اتاقک یونش با صفحات موازی جهت دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of electrical properties of a novel dosimeter based on polymer-carbon nanotube nano-composite
مطالعۀ خواص الکتریکی یک دزیمتر جدید بر پایۀ نانوکامپوزیت پلیمر-نانولوله کربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and feasibility of construction anthropomorphic phantom human whole-body for use in radiotherapy
طراحی و امکان‌سنجی ساخت فانتوم آنتروپومورفیک تمام بدن انسان برای استفاده در بخش‌های پرتودرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The least shielding design requirements for a mammography room using MCNP-4C code
محاسبۀ ضخامت کمینۀ حفاظ برای اتاق ماموگرافی به‌کمک کد MCNP-4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-6)


Measurement of radon concentration in some dwellings of Kashan city in Iran
اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reevaluating the necessity to wearing personal dosimeters in dental radiology
ارزیابی ضرورت به‌کارگیری دزیمتر فردی در رادیولوژی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose rate calculation caused by natural radioactivity in granite samples used as building materials in Iran
محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of graphite calorimeter using EGS4 code
شبیه‌سازی کالریمتر گرافیتی با بهره‌گیری از کد EGS4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the shielding for PET/CT imaging installations of Shariati hospital of Tehran with Monte Carlo code
ارزیابی حفاظ سامانه تصویربرداری PET/CT بیمارستان شریعتی تهران به‌کمک روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the dose response curves for lithium fluoride powder (LiF) in different mesh size induced by Gamma beam for using in thermoluminescence dosimetry
بررسی و تحلیل منحنی‏های پاسخ پودر فلورید لیتیوم (LiF:Mg,Ti) در مش‏های مختلف برای پرتو گاما به‌ منظور استفاده در دزیمتری ترمولومینسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response optimization of neutron dosimetry in thermal and fast energy range for a diode detector
بهینه‌سازی پاسخ دزیمتری نوترون در بازه انرژی حرارتی و سریع برای آشکارساز دیودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-3)


Dose assessment of staff in criticality accidents through hair dosimetry
تعیین پرتوگیری کارکنان در حوادث بحرانی‌شدن به روش دزیمتری مو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-estimation of absorbed gamma dose using PTTL in α-Al2O3:C dosimeter
تعیین میزان دز جذب‌شدۀ پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the response and behavior of TL neutron - gamma dosimeters used in individual dosimetry system for 241Am-Be and 252Cf sources
بررسی مقایسه‌ای پاسخ‌دهی و رفتار دزسنج‌های گرماتاب فردی نوترون-گاما در میدان‌های 241Am-Be و 252Cf
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of ultraviolet radiation emitted by compact fluorescent lamps
ارزیابی پرتوهای فرابنفش لامپ‌های کم‌مصرف از نوع فلورسنت فشرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The production mechanism and characteristics of parametric X-ray radiation from relativistic electrons in a crystal
مکانیسم تولید و ویژگی‌های تابش پرتوی ایکس پارامتری حاصل از الکترون‌های نسبیتی در یک بلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of absorbed dose and investigation of safety for peoples in neutron laboratory in Amir Kabir University with MCNP code
بررسی ایمنی و دز دریافتی کارکنان آزمایشگاه نوترون دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از کد MCNP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the penetration depth and dose distribution of single energy electrons in the neck phantom using MCNPX code
بررسی عمق نفوذ و توزیع دز الکترون‌های تک‌انرژی در فانتوم گردن با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2013-12)


Simulation of space radiation effect on the platelets cell
شبیه‌سازی اثر تشعشات فضایی بر پلاکت‌های خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of depth profiling of oxygen in nanoporous anodic alumina by nuclear reaction analysis and 16O(α,α)16O resonant elastic scattering
مقایسۀ دو روش برهم‌کنش هسته‌ای و پراکندگی تشدیدی برای اندازه‏گیری نمایۀ عمقی اکسیژن در آلومینای نانو متخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of people in using Solarium, a survey in Tehran inhabitance
میزان آگاهی استفاده‌کنندگان در برابر خطرات سولاریوم بررسی آماری در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of nanocrystalline Li2B4O7:Mg by combustion method and study their luminescence behavior
ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و‌ بررسی رفتار لومینسانس آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological effects estimation of radioactivity discharge from Tehran research reactor after hypothetical accident
بررسی آثار زیست‌شناختی خروج مواد رادیواکتیو از راکتور تحقیقاتی تهران بعد از وقوع یک حادثه فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of dosimetric characteristics of a new design 125I brachytherapy source with marker of Ag+Al2O3 using the monte carlo code MCNPX
تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمۀ طراحی‌شدۀ جدید 125I با مارکر Ag + Al2O3 در فانتوم آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of image quality and patient dose in computerized mammography systems and film-screen mammography systems in Iran
ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری‌شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-9)


Calculation of neutron flux and spectrum in three north beam tubes of Tehran research reactor for BNCT, by MCNP
محاسبه طیف و شار نوترونی در سه بیم‌تیوب‌ شمالی راکتور تحقیقاتی تهران برای استفاده در نوترون‌تراپی با بور با کد محاسباتی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent dosimeter and investigation of the effect of copper impurity on its dosimetric features
ساخت دزیمتر گرماتاب LiF:Mg,Cu,P و بررسی تأثیر ناخالصی مس بر خصوصیات گرماتابی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiological management in nuclear accidents
مدیریت سوانح هسته‌ای از دیدگاه حفاظت پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of electronic behavior of an irradiated diode circuit for gamma radiation purposes
بررسی رفتار الکترونیکی یک مدار دیودی در معرض تابش برای آشکارسازی پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position optimization of brachytherapy sources at 2D and 3D using genetic algorithm
بهینه‌سازی مکان چشمه‌های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of weak magnetic field on the diffusion coefficient of radon gas
اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multilayer shielding in LEO orbit
حفاظ‌های چندلایه در مدار LEO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-6)


Investigation of characteristics of common methods of retrospective dosimetry
بررسی ویژگی‌های شیوه‌های رایج دزیمتری گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of CaF2 doped with Tl and investigation of its dosimetric properties
ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal aspects of nuclear installations safety in Iran
تأملی بر جنبه‌های قانونی ایمنی تأسیسات هسته‌ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and fabrication of a ring-shaped ionization chamber with graphite guard rings
طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با الکترود های محافظ گرافیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and comparison of radioactivity concentration of radon indoor air of buildings faced by granite and carbonate
اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality control and calibration of RAMS – 88 dose calibrator's devices in nuclear medicine centers in Iran
کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical comparison of microwave radiation leakage around the microwave ovens imported in Iran between 2005 and 2009
مقایسه آماری میزان نشتی امواج مایکروویو در اطراف فرهای مایکروویو خانگی وارداتی به ایران بین سال‌های 1384 الی1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-3)


Design, production and quality control of standard sources of 60Co produced in Tehran nuclear reactor
طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of public exposure to radiofrequency radiation near mobile phone base stations in Iran
ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن‌های ایستگاه‌های تلفن همراه در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment in general application of optical radiations in the view of protection against radiation
ارزیابی خطرات پرتوهای نوری در کاربردهای عمومی آن از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeology dating of pottery samples obtained from center of Iran by using thermoluminescence technique
سالیابی نمونه سفالی به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در مرکز ایران به روش ترمولومینسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Monte- Carlo simulation of received doses by prostate and some critical organs following prostate brachytherapy using 3 isotope seeds 131Cs ,103Pd and 125 I
ارزیابی دز رسیده به پروستات و چند اندام حساس در براکی تراپی پروستات با استفاده از کد مونت کارلو در سه رادیوایزوتوپ131Cs ، 103Pd و 125I
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of molybdenum powder discharge from Tehran research reactor due to a human error
بررسی نشت پودر مولیبدن از راکتور تحقیقاتی تهران در اثر اشتباه فرضی نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quantity of intake Cesium-137 on its tissue absorption
اثر مقدار سزیم137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles